ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاروق سلیمانی، خارا جلیل، (1397). بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(1)، 73-90. magiran.com/p2015768
Faroogh Soleymani, Jalil Khara , (2018). The Study of Flora, Biological Form and Corollary of Plant Elements of Mirabad Protected Area, Taxonomy and Biosystematics, 10(1), 73-90. magiran.com/p2015768
فاروق سلیمانی، خارا جلیل، بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد. نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1397؛ 10(1): 73-90. magiran.com/p2015768
Faroogh Soleymani, Jalil Khara , The Study of Flora, Biological Form and Corollary of Plant Elements of Mirabad Protected Area, Taxonomy and Biosystematics, 2018; 10(1): 73-90. magiran.com/p2015768
فاروق سلیمانی، خارا جلیل، "بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد"، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 10، شماره 1 (1397): 73-90. magiran.com/p2015768
Faroogh Soleymani, Jalil Khara , "The Study of Flora, Biological Form and Corollary of Plant Elements of Mirabad Protected Area", Taxonomy and Biosystematics 10, no.1 (2018): 73-90. magiran.com/p2015768
فاروق سلیمانی، خارا جلیل، (1397). 'بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد'، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(1)، صص.73-90. magiran.com/p2015768
Faroogh Soleymani, Jalil Khara , (2018). 'The Study of Flora, Biological Form and Corollary of Plant Elements of Mirabad Protected Area', Taxonomy and Biosystematics, 10(1), pp.73-90. magiran.com/p2015768
فاروق سلیمانی؛ خارا جلیل. "بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد". نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10 ،1 ، 1397، 73-90. magiran.com/p2015768
Faroogh Soleymani; Jalil Khara . "The Study of Flora, Biological Form and Corollary of Plant Elements of Mirabad Protected Area", Taxonomy and Biosystematics, 10, 1, 2018, 73-90. magiran.com/p2015768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال