ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام سبزعلیان، حسین مروی، علیرضا احمدی فرد، (1398). شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 6(1)، 65-78. magiran.com/p2016055
Behnam Sabzalian , Hossein Marvi, Alireza Ahmadyfard, (2019). Abnormal behavior detection in video by using convolutional neural network, Machine Vision and Image Processing, 6(1), 65-78. magiran.com/p2016055
بهنام سبزعلیان، حسین مروی، علیرضا احمدی فرد، شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی. نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 1398؛ 6(1): 65-78. magiran.com/p2016055
Behnam Sabzalian , Hossein Marvi, Alireza Ahmadyfard, Abnormal behavior detection in video by using convolutional neural network, Machine Vision and Image Processing, 2019; 6(1): 65-78. magiran.com/p2016055
بهنام سبزعلیان، حسین مروی، علیرضا احمدی فرد، "شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی"، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 6، شماره 1 (1398): 65-78. magiran.com/p2016055
Behnam Sabzalian , Hossein Marvi, Alireza Ahmadyfard, "Abnormal behavior detection in video by using convolutional neural network", Machine Vision and Image Processing 6, no.1 (2019): 65-78. magiran.com/p2016055
بهنام سبزعلیان، حسین مروی، علیرضا احمدی فرد، (1398). 'شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی'، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 6(1)، صص.65-78. magiran.com/p2016055
Behnam Sabzalian , Hossein Marvi, Alireza Ahmadyfard, (2019). 'Abnormal behavior detection in video by using convolutional neural network', Machine Vision and Image Processing, 6(1), pp.65-78. magiran.com/p2016055
بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد. "شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی". نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 6 ،1 ، 1398، 65-78. magiran.com/p2016055
Behnam Sabzalian ; Hossein Marvi; Alireza Ahmadyfard. "Abnormal behavior detection in video by using convolutional neural network", Machine Vision and Image Processing, 6, 1, 2019, 65-78. magiran.com/p2016055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال