ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی حمیدی ، محمد خبیری، حسن رهبانفرد، حسن غرایاق زندی، (1397). رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17(42)، 113-128. magiran.com/p2016082
Mostafa Hamidi , Mohammad Khabiri, Hassan Rohban Fard, Hassan Gharayagh Zandi, (2019). Relationship between Emotional Intelligence and Ethical Decision- Making among Grass Root Soccer Coaches in Tehran, Strategic Studies On Youth and Sports, 17(42), 113-128. magiran.com/p2016082
مصطفی حمیدی ، محمد خبیری، حسن رهبانفرد، حسن غرایاق زندی، رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397؛ 17(42): 113-128. magiran.com/p2016082
Mostafa Hamidi , Mohammad Khabiri, Hassan Rohban Fard, Hassan Gharayagh Zandi, Relationship between Emotional Intelligence and Ethical Decision- Making among Grass Root Soccer Coaches in Tehran, Strategic Studies On Youth and Sports, 2019; 17(42): 113-128. magiran.com/p2016082
مصطفی حمیدی ، محمد خبیری، حسن رهبانفرد، حسن غرایاق زندی، "رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 17، شماره 42 (1397): 113-128. magiran.com/p2016082
Mostafa Hamidi , Mohammad Khabiri, Hassan Rohban Fard, Hassan Gharayagh Zandi, "Relationship between Emotional Intelligence and Ethical Decision- Making among Grass Root Soccer Coaches in Tehran", Strategic Studies On Youth and Sports 17, no.42 (2019): 113-128. magiran.com/p2016082
مصطفی حمیدی ، محمد خبیری، حسن رهبانفرد، حسن غرایاق زندی، (1397). 'رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17(42)، صص.113-128. magiran.com/p2016082
Mostafa Hamidi , Mohammad Khabiri, Hassan Rohban Fard, Hassan Gharayagh Zandi, (2019). 'Relationship between Emotional Intelligence and Ethical Decision- Making among Grass Root Soccer Coaches in Tehran', Strategic Studies On Youth and Sports, 17(42), pp.113-128. magiran.com/p2016082
مصطفی حمیدی ؛ محمد خبیری؛ حسن رهبانفرد؛ حسن غرایاق زندی. "رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17 ،42 ، 1397، 113-128. magiran.com/p2016082
Mostafa Hamidi ; Mohammad Khabiri; Hassan Rohban Fard; Hassan Gharayagh Zandi. "Relationship between Emotional Intelligence and Ethical Decision- Making among Grass Root Soccer Coaches in Tehran", Strategic Studies On Youth and Sports, 17, 42, 2019, 113-128. magiran.com/p2016082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال