ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شراره مهدیزاده ، سیما قاری قرآنی، (1397). عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393)، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17(42)، 237-256. magiran.com/p2016099
Sharareh Mehdi Zadeh , Sima Qari Quran, (2019). Future of Young People and Social Factors Affecting It, Strategic Studies On Youth and Sports, 17(42), 237-256. magiran.com/p2016099
شراره مهدیزاده ، سیما قاری قرآنی، عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393). فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397؛ 17(42): 237-256. magiran.com/p2016099
Sharareh Mehdi Zadeh , Sima Qari Quran, Future of Young People and Social Factors Affecting It, Strategic Studies On Youth and Sports, 2019; 17(42): 237-256. magiran.com/p2016099
شراره مهدیزاده ، سیما قاری قرآنی، "عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393)"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 17، شماره 42 (1397): 237-256. magiran.com/p2016099
Sharareh Mehdi Zadeh , Sima Qari Quran, "Future of Young People and Social Factors Affecting It", Strategic Studies On Youth and Sports 17, no.42 (2019): 237-256. magiran.com/p2016099
شراره مهدیزاده ، سیما قاری قرآنی، (1397). 'عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393)'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17(42)، صص.237-256. magiran.com/p2016099
Sharareh Mehdi Zadeh , Sima Qari Quran, (2019). 'Future of Young People and Social Factors Affecting It', Strategic Studies On Youth and Sports, 17(42), pp.237-256. magiran.com/p2016099
شراره مهدیزاده ؛ سیما قاری قرآنی. "عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393)". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17 ،42 ، 1397، 237-256. magiran.com/p2016099
Sharareh Mehdi Zadeh ; Sima Qari Quran. "Future of Young People and Social Factors Affecting It", Strategic Studies On Youth and Sports, 17, 42, 2019, 237-256. magiran.com/p2016099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال