ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماء حمیدان پور، طاهره سادات طباطبایی امین، (1398). آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه های آیات و روایات، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 16(48)، 33-62. magiran.com/p2016214
Asma Hamidanpour, Tahereh Sadat Tabatabaie Amin, (2019). The Educational Consequences of Divine Love Based on the Teachings of Verses and Narrations, , 16(48), 33-62. magiran.com/p2016214
اسماء حمیدان پور، طاهره سادات طباطبایی امین، آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه های آیات و روایات. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 1398؛ 16(48): 33-62. magiran.com/p2016214
Asma Hamidanpour, Tahereh Sadat Tabatabaie Amin, The Educational Consequences of Divine Love Based on the Teachings of Verses and Narrations, , 2019; 16(48): 33-62. magiran.com/p2016214
اسماء حمیدان پور، طاهره سادات طباطبایی امین، "آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه های آیات و روایات"، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی 16، شماره 48 (1398): 33-62. magiran.com/p2016214
Asma Hamidanpour, Tahereh Sadat Tabatabaie Amin, "The Educational Consequences of Divine Love Based on the Teachings of Verses and Narrations", 16, no.48 (2019): 33-62. magiran.com/p2016214
اسماء حمیدان پور، طاهره سادات طباطبایی امین، (1398). 'آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه های آیات و روایات'، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 16(48)، صص.33-62. magiran.com/p2016214
Asma Hamidanpour, Tahereh Sadat Tabatabaie Amin, (2019). 'The Educational Consequences of Divine Love Based on the Teachings of Verses and Narrations', , 16(48), pp.33-62. magiran.com/p2016214
اسماء حمیدان پور؛ طاهره سادات طباطبایی امین. "آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه های آیات و روایات". فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 16 ،48 ، 1398، 33-62. magiran.com/p2016214
Asma Hamidanpour; Tahereh Sadat Tabatabaie Amin. "The Educational Consequences of Divine Love Based on the Teachings of Verses and Narrations", , 16, 48, 2019, 33-62. magiran.com/p2016214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال