ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا زنگنه اینالو، بیژن قهرمان، علیرضا فریدحسینی، (1398). ارزیابی دقت ماهواره TRMMدر برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(1)، 203-216. magiran.com/p2016256
Mohammadreza Zangeneh, Bijan Ghahraman , Ali Reza Faridhosseini, (2019). Evaluation of the Accuracy of TRMM Satellite for Estimating Precipitation andRunoff Values in Shapour River Basin in Fars Province, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(1), 203-216. magiran.com/p2016256
محمدرضا زنگنه اینالو، بیژن قهرمان، علیرضا فریدحسینی، ارزیابی دقت ماهواره TRMMدر برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 13(1): 203-216. magiran.com/p2016256
Mohammadreza Zangeneh, Bijan Ghahraman , Ali Reza Faridhosseini, Evaluation of the Accuracy of TRMM Satellite for Estimating Precipitation andRunoff Values in Shapour River Basin in Fars Province, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2019; 13(1): 203-216. magiran.com/p2016256
محمدرضا زنگنه اینالو، بیژن قهرمان، علیرضا فریدحسینی، "ارزیابی دقت ماهواره TRMMدر برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 13، شماره 1 (1398): 203-216. magiran.com/p2016256
Mohammadreza Zangeneh, Bijan Ghahraman , Ali Reza Faridhosseini, "Evaluation of the Accuracy of TRMM Satellite for Estimating Precipitation andRunoff Values in Shapour River Basin in Fars Province", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 13, no.1 (2019): 203-216. magiran.com/p2016256
محمدرضا زنگنه اینالو، بیژن قهرمان، علیرضا فریدحسینی، (1398). 'ارزیابی دقت ماهواره TRMMدر برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(1)، صص.203-216. magiran.com/p2016256
Mohammadreza Zangeneh, Bijan Ghahraman , Ali Reza Faridhosseini, (2019). 'Evaluation of the Accuracy of TRMM Satellite for Estimating Precipitation andRunoff Values in Shapour River Basin in Fars Province', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(1), pp.203-216. magiran.com/p2016256
محمدرضا زنگنه اینالو؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا فریدحسینی. "ارزیابی دقت ماهواره TRMMدر برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13 ،1 ، 1398، 203-216. magiran.com/p2016256
Mohammadreza Zangeneh; Bijan Ghahraman ; Ali Reza Faridhosseini. "Evaluation of the Accuracy of TRMM Satellite for Estimating Precipitation andRunoff Values in Shapour River Basin in Fars Province", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13, 1, 2019, 203-216. magiran.com/p2016256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال