ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خواجه امیری، رامین زیباسرشت، (1398). ساخت الیاف الکتروریسی شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه تایی اوتکتیک به عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(2)، 135-143. magiran.com/p2016354
Alireza Khajeh, Amiri , Ramin Zibaseresht, (2019). Fabrication of Electrospun Fibers Containing Ternary Eutectic Fatty Acid Mixture as Phase-Change Materials for Application in Textiles, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(2), 135-143. magiran.com/p2016354
علیرضا خواجه امیری، رامین زیباسرشت، ساخت الیاف الکتروریسی شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه تایی اوتکتیک به عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1398؛ 32(2): 135-143. magiran.com/p2016354
Alireza Khajeh, Amiri , Ramin Zibaseresht, Fabrication of Electrospun Fibers Containing Ternary Eutectic Fatty Acid Mixture as Phase-Change Materials for Application in Textiles, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 32(2): 135-143. magiran.com/p2016354
علیرضا خواجه امیری، رامین زیباسرشت، "ساخت الیاف الکتروریسی شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه تایی اوتکتیک به عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 32، شماره 2 (1398): 135-143. magiran.com/p2016354
Alireza Khajeh, Amiri , Ramin Zibaseresht, "Fabrication of Electrospun Fibers Containing Ternary Eutectic Fatty Acid Mixture as Phase-Change Materials for Application in Textiles", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 32, no.2 (2019): 135-143. magiran.com/p2016354
علیرضا خواجه امیری، رامین زیباسرشت، (1398). 'ساخت الیاف الکتروریسی شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه تایی اوتکتیک به عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(2)، صص.135-143. magiran.com/p2016354
Alireza Khajeh, Amiri , Ramin Zibaseresht, (2019). 'Fabrication of Electrospun Fibers Containing Ternary Eutectic Fatty Acid Mixture as Phase-Change Materials for Application in Textiles', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(2), pp.135-143. magiran.com/p2016354
علیرضا خواجه امیری؛ رامین زیباسرشت. "ساخت الیاف الکتروریسی شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه تایی اوتکتیک به عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32 ،2 ، 1398، 135-143. magiran.com/p2016354
Alireza Khajeh; Amiri ; Ramin Zibaseresht. "Fabrication of Electrospun Fibers Containing Ternary Eutectic Fatty Acid Mixture as Phase-Change Materials for Application in Textiles", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32, 2, 2019, 135-143. magiran.com/p2016354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال