ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام شکری، زهرا شعیب، رضا یگانی، حبیب اعتمادی، (1398). اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سرعت جریان سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشای الیاف توخالی پلی اتیلنی کم چگالی خطی، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(2)، 157-169. magiran.com/p2016356
Elham Shokri, Zahra Shoeyb, Reza Yegani, Habib Etemadi, (2019). Effect of Extractant, Take-up Speed and Bore Fluid Flow Rate on the Structure and Performance of LLDPE Hollow Fiber Membrane, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(2), 157-169. magiran.com/p2016356
الهام شکری، زهرا شعیب، رضا یگانی، حبیب اعتمادی، اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سرعت جریان سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشای الیاف توخالی پلی اتیلنی کم چگالی خطی. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1398؛ 32(2): 157-169. magiran.com/p2016356
Elham Shokri, Zahra Shoeyb, Reza Yegani, Habib Etemadi, Effect of Extractant, Take-up Speed and Bore Fluid Flow Rate on the Structure and Performance of LLDPE Hollow Fiber Membrane, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 32(2): 157-169. magiran.com/p2016356
الهام شکری، زهرا شعیب، رضا یگانی، حبیب اعتمادی، "اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سرعت جریان سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشای الیاف توخالی پلی اتیلنی کم چگالی خطی"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 32، شماره 2 (1398): 157-169. magiran.com/p2016356
Elham Shokri, Zahra Shoeyb, Reza Yegani, Habib Etemadi, "Effect of Extractant, Take-up Speed and Bore Fluid Flow Rate on the Structure and Performance of LLDPE Hollow Fiber Membrane", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 32, no.2 (2019): 157-169. magiran.com/p2016356
الهام شکری، زهرا شعیب، رضا یگانی، حبیب اعتمادی، (1398). 'اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سرعت جریان سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشای الیاف توخالی پلی اتیلنی کم چگالی خطی'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(2)، صص.157-169. magiran.com/p2016356
Elham Shokri, Zahra Shoeyb, Reza Yegani, Habib Etemadi, (2019). 'Effect of Extractant, Take-up Speed and Bore Fluid Flow Rate on the Structure and Performance of LLDPE Hollow Fiber Membrane', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(2), pp.157-169. magiran.com/p2016356
الهام شکری؛ زهرا شعیب؛ رضا یگانی؛ حبیب اعتمادی. "اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سرعت جریان سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشای الیاف توخالی پلی اتیلنی کم چگالی خطی". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32 ،2 ، 1398، 157-169. magiran.com/p2016356
Elham Shokri; Zahra Shoeyb; Reza Yegani; Habib Etemadi. "Effect of Extractant, Take-up Speed and Bore Fluid Flow Rate on the Structure and Performance of LLDPE Hollow Fiber Membrane", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32, 2, 2019, 157-169. magiran.com/p2016356
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال