ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا جوزق کار، فرشید ضیایی، محمدرضا افخمی عقدا، نکیسا یعقوبی، سیدمهرداد جلیلیان، (1398). اثر حلال های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(2)، 171-181. magiran.com/p2016357
Mohammad Reza Jozaghkar, Farshid Ziaee , Mohammad Reza Afkhami Aqda, Nakisa Yaghobi, Seyed Mehrdad Jalilian, (2019). Effect of Different Polar Solvents and Stabilizer and Co-Stabilizer Concentration on Dispersion Polymerization of Styrene, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(2), 171-181. magiran.com/p2016357
محمدرضا جوزق کار، فرشید ضیایی، محمدرضا افخمی عقدا، نکیسا یعقوبی، سیدمهرداد جلیلیان، اثر حلال های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1398؛ 32(2): 171-181. magiran.com/p2016357
Mohammad Reza Jozaghkar, Farshid Ziaee , Mohammad Reza Afkhami Aqda, Nakisa Yaghobi, Seyed Mehrdad Jalilian, Effect of Different Polar Solvents and Stabilizer and Co-Stabilizer Concentration on Dispersion Polymerization of Styrene, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 32(2): 171-181. magiran.com/p2016357
محمدرضا جوزق کار، فرشید ضیایی، محمدرضا افخمی عقدا، نکیسا یعقوبی، سیدمهرداد جلیلیان، "اثر حلال های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 32، شماره 2 (1398): 171-181. magiran.com/p2016357
Mohammad Reza Jozaghkar, Farshid Ziaee , Mohammad Reza Afkhami Aqda, Nakisa Yaghobi, Seyed Mehrdad Jalilian, "Effect of Different Polar Solvents and Stabilizer and Co-Stabilizer Concentration on Dispersion Polymerization of Styrene", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 32, no.2 (2019): 171-181. magiran.com/p2016357
محمدرضا جوزق کار، فرشید ضیایی، محمدرضا افخمی عقدا، نکیسا یعقوبی، سیدمهرداد جلیلیان، (1398). 'اثر حلال های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(2)، صص.171-181. magiran.com/p2016357
Mohammad Reza Jozaghkar, Farshid Ziaee , Mohammad Reza Afkhami Aqda, Nakisa Yaghobi, Seyed Mehrdad Jalilian, (2019). 'Effect of Different Polar Solvents and Stabilizer and Co-Stabilizer Concentration on Dispersion Polymerization of Styrene', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(2), pp.171-181. magiran.com/p2016357
محمدرضا جوزق کار؛ فرشید ضیایی؛ محمدرضا افخمی عقدا؛ نکیسا یعقوبی؛ سیدمهرداد جلیلیان. "اثر حلال های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32 ،2 ، 1398، 171-181. magiran.com/p2016357
Mohammad Reza Jozaghkar; Farshid Ziaee ; Mohammad Reza Afkhami Aqda; Nakisa Yaghobi; Seyed Mehrdad Jalilian. "Effect of Different Polar Solvents and Stabilizer and Co-Stabilizer Concentration on Dispersion Polymerization of Styrene", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32, 2, 2019, 171-181. magiran.com/p2016357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال