ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی غنچه پور، عزتاللهکلانتری، محمدحسن فرخی، (1398). شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان پریش ناروان فارسی زبان، نشریه پژوهش های زبان شناسی، 11(2)، 1-24. magiran.com/p2016628
Mousa Ghonchepour , Ezattollah Kalantari, Mohammad Hasan Farrokhi, (2019). Semantic Transparency and Processing Compound Nouns: Evidence from Persian Non-fluent Aphasic Patients, Research in Linguistics, 11(2), 1-24. magiran.com/p2016628
موسی غنچه پور، عزتاللهکلانتری، محمدحسن فرخی، شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان پریش ناروان فارسی زبان. نشریه پژوهش های زبان شناسی، 1398؛ 11(2): 1-24. magiran.com/p2016628
Mousa Ghonchepour , Ezattollah Kalantari, Mohammad Hasan Farrokhi, Semantic Transparency and Processing Compound Nouns: Evidence from Persian Non-fluent Aphasic Patients, Research in Linguistics, 2019; 11(2): 1-24. magiran.com/p2016628
موسی غنچه پور، عزتاللهکلانتری، محمدحسن فرخی، "شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان پریش ناروان فارسی زبان"، نشریه پژوهش های زبان شناسی 11، شماره 2 (1398): 1-24. magiran.com/p2016628
Mousa Ghonchepour , Ezattollah Kalantari, Mohammad Hasan Farrokhi, "Semantic Transparency and Processing Compound Nouns: Evidence from Persian Non-fluent Aphasic Patients", Research in Linguistics 11, no.2 (2019): 1-24. magiran.com/p2016628
موسی غنچه پور، عزتاللهکلانتری، محمدحسن فرخی، (1398). 'شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان پریش ناروان فارسی زبان'، نشریه پژوهش های زبان شناسی، 11(2)، صص.1-24. magiran.com/p2016628
Mousa Ghonchepour , Ezattollah Kalantari, Mohammad Hasan Farrokhi, (2019). 'Semantic Transparency and Processing Compound Nouns: Evidence from Persian Non-fluent Aphasic Patients', Research in Linguistics, 11(2), pp.1-24. magiran.com/p2016628
موسی غنچه پور؛ عزتاللهکلانتری؛ محمدحسن فرخی. "شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان پریش ناروان فارسی زبان". نشریه پژوهش های زبان شناسی، 11 ،2 ، 1398، 1-24. magiran.com/p2016628
Mousa Ghonchepour ; Ezattollah Kalantari; Mohammad Hasan Farrokhi. "Semantic Transparency and Processing Compound Nouns: Evidence from Persian Non-fluent Aphasic Patients", Research in Linguistics, 11, 2, 2019, 1-24. magiran.com/p2016628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال