ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق رنجبر، علی اکبرنژاد، محمدعلی شیبک، (1398). بررسی سرسختی ذهنی در ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف مهارت های کشتی، مجله روانشناسی ورزش، 4(1)، 71-85. magiran.com/p2016668
Sadegh Ranjbar, Ali Akbarnejad, Mohammad Ali Sheybak, (2019). Mental toughness in young athlete with excellent and poor level of wrestling skills learning (with considering acquisition and retention scores), , 4(1), 71-85. magiran.com/p2016668
صادق رنجبر، علی اکبرنژاد، محمدعلی شیبک، بررسی سرسختی ذهنی در ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف مهارت های کشتی. مجله روانشناسی ورزش، 1398؛ 4(1): 71-85. magiran.com/p2016668
Sadegh Ranjbar, Ali Akbarnejad, Mohammad Ali Sheybak, Mental toughness in young athlete with excellent and poor level of wrestling skills learning (with considering acquisition and retention scores), , 2019; 4(1): 71-85. magiran.com/p2016668
صادق رنجبر، علی اکبرنژاد، محمدعلی شیبک، "بررسی سرسختی ذهنی در ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف مهارت های کشتی"، مجله روانشناسی ورزش 4، شماره 1 (1398): 71-85. magiran.com/p2016668
Sadegh Ranjbar, Ali Akbarnejad, Mohammad Ali Sheybak, "Mental toughness in young athlete with excellent and poor level of wrestling skills learning (with considering acquisition and retention scores)", 4, no.1 (2019): 71-85. magiran.com/p2016668
صادق رنجبر، علی اکبرنژاد، محمدعلی شیبک، (1398). 'بررسی سرسختی ذهنی در ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف مهارت های کشتی'، مجله روانشناسی ورزش، 4(1)، صص.71-85. magiran.com/p2016668
Sadegh Ranjbar, Ali Akbarnejad, Mohammad Ali Sheybak, (2019). 'Mental toughness in young athlete with excellent and poor level of wrestling skills learning (with considering acquisition and retention scores)', , 4(1), pp.71-85. magiran.com/p2016668
صادق رنجبر؛ علی اکبرنژاد؛ محمدعلی شیبک. "بررسی سرسختی ذهنی در ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف مهارت های کشتی". مجله روانشناسی ورزش، 4 ،1 ، 1398، 71-85. magiran.com/p2016668
Sadegh Ranjbar; Ali Akbarnejad; Mohammad Ali Sheybak. "Mental toughness in young athlete with excellent and poor level of wrestling skills learning (with considering acquisition and retention scores)", , 4, 1, 2019, 71-85. magiran.com/p2016668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال