ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد گراوند، مهین صیادی، کامران عیدی پور ، یدالله آزادی، (1396). مقایسه روابط مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با اعتماد به نفس، مجله روانشناسی ورزش، 2(2)، 25-34. magiran.com/p2016733
Farhad Gravand, Mahin Sayadi, Kamran Eidipour , (2017). A comparison of the Coach-Athlete Relationship in Team and Individual Sports and its Relationship with Self-Confidence, , 2(2), 25-34. magiran.com/p2016733
فرهاد گراوند، مهین صیادی، کامران عیدی پور ، یدالله آزادی، مقایسه روابط مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با اعتماد به نفس. مجله روانشناسی ورزش، 1396؛ 2(2): 25-34. magiran.com/p2016733
Farhad Gravand, Mahin Sayadi, Kamran Eidipour , A comparison of the Coach-Athlete Relationship in Team and Individual Sports and its Relationship with Self-Confidence, , 2017; 2(2): 25-34. magiran.com/p2016733
فرهاد گراوند، مهین صیادی، کامران عیدی پور ، یدالله آزادی، "مقایسه روابط مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با اعتماد به نفس"، مجله روانشناسی ورزش 2، شماره 2 (1396): 25-34. magiran.com/p2016733
Farhad Gravand, Mahin Sayadi, Kamran Eidipour , "A comparison of the Coach-Athlete Relationship in Team and Individual Sports and its Relationship with Self-Confidence", 2, no.2 (2017): 25-34. magiran.com/p2016733
فرهاد گراوند، مهین صیادی، کامران عیدی پور ، یدالله آزادی، (1396). 'مقایسه روابط مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با اعتماد به نفس'، مجله روانشناسی ورزش، 2(2)، صص.25-34. magiran.com/p2016733
Farhad Gravand, Mahin Sayadi, Kamran Eidipour , (2017). 'A comparison of the Coach-Athlete Relationship in Team and Individual Sports and its Relationship with Self-Confidence', , 2(2), pp.25-34. magiran.com/p2016733
فرهاد گراوند؛ مهین صیادی؛ کامران عیدی پور ؛ یدالله آزادی. "مقایسه روابط مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با اعتماد به نفس". مجله روانشناسی ورزش، 2 ،2 ، 1396، 25-34. magiran.com/p2016733
Farhad Gravand; Mahin Sayadi; Kamran Eidipour . "A comparison of the Coach-Athlete Relationship in Team and Individual Sports and its Relationship with Self-Confidence", , 2, 2, 2017, 25-34. magiran.com/p2016733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال