ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز فتاحی نیا، علی قمری، اسرافیل منصوری، (1398). تاثیر عصاره زنجبیل(Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موشهای BALB/c مبتلا به کاندیدیازیس احشایی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(2)، 143-151. magiran.com/p2016761
Mahnaz Fatahinia , Ali Ghamari, Esrafil Mansori, (2019). Effect of Zingiber Officinale extract on Tissue Changes in BALB/c Mice with Systemic Candidiasis, Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(2), 143-151. magiran.com/p2016761
مهناز فتاحی نیا، علی قمری، اسرافیل منصوری، تاثیر عصاره زنجبیل(Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موشهای BALB/c مبتلا به کاندیدیازیس احشایی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(2): 143-151. magiran.com/p2016761
Mahnaz Fatahinia , Ali Ghamari, Esrafil Mansori, Effect of Zingiber Officinale extract on Tissue Changes in BALB/c Mice with Systemic Candidiasis, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 18(2): 143-151. magiran.com/p2016761
مهناز فتاحی نیا، علی قمری، اسرافیل منصوری، "تاثیر عصاره زنجبیل(Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موشهای BALB/c مبتلا به کاندیدیازیس احشایی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 2 (1398): 143-151. magiran.com/p2016761
Mahnaz Fatahinia , Ali Ghamari, Esrafil Mansori, "Effect of Zingiber Officinale extract on Tissue Changes in BALB/c Mice with Systemic Candidiasis", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.2 (2019): 143-151. magiran.com/p2016761
مهناز فتاحی نیا، علی قمری، اسرافیل منصوری، (1398). 'تاثیر عصاره زنجبیل(Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موشهای BALB/c مبتلا به کاندیدیازیس احشایی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(2)، صص.143-151. magiran.com/p2016761
Mahnaz Fatahinia , Ali Ghamari, Esrafil Mansori, (2019). 'Effect of Zingiber Officinale extract on Tissue Changes in BALB/c Mice with Systemic Candidiasis', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(2), pp.143-151. magiran.com/p2016761
مهناز فتاحی نیا؛ علی قمری؛ اسرافیل منصوری. "تاثیر عصاره زنجبیل(Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موشهای BALB/c مبتلا به کاندیدیازیس احشایی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،2 ، 1398، 143-151. magiran.com/p2016761
Mahnaz Fatahinia ; Ali Ghamari; Esrafil Mansori. "Effect of Zingiber Officinale extract on Tissue Changes in BALB/c Mice with Systemic Candidiasis", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 2, 2019, 143-151. magiran.com/p2016761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال