ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منوجهر امیری، (1398). مهم ترین علل تخریب خاک های کشاورزی پیرامون شهر همدان، مجله مدیریت اراضی، 7(1)، 1-13. magiran.com/p2016853
Manuchehr Amiri , (2019). Urgent Causes of Agricultural Land Degradation around the City of Hamadan, Journal of Land Management, 7(1), 1-13. magiran.com/p2016853
منوجهر امیری، مهم ترین علل تخریب خاک های کشاورزی پیرامون شهر همدان. مجله مدیریت اراضی، 1398؛ 7(1): 1-13. magiran.com/p2016853
Manuchehr Amiri , Urgent Causes of Agricultural Land Degradation around the City of Hamadan, Journal of Land Management, 2019; 7(1): 1-13. magiran.com/p2016853
منوجهر امیری، "مهم ترین علل تخریب خاک های کشاورزی پیرامون شهر همدان"، مجله مدیریت اراضی 7، شماره 1 (1398): 1-13. magiran.com/p2016853
Manuchehr Amiri , "Urgent Causes of Agricultural Land Degradation around the City of Hamadan", Journal of Land Management 7, no.1 (2019): 1-13. magiran.com/p2016853
منوجهر امیری، (1398). 'مهم ترین علل تخریب خاک های کشاورزی پیرامون شهر همدان'، مجله مدیریت اراضی، 7(1)، صص.1-13. magiran.com/p2016853
Manuchehr Amiri , (2019). 'Urgent Causes of Agricultural Land Degradation around the City of Hamadan', Journal of Land Management, 7(1), pp.1-13. magiran.com/p2016853
منوجهر امیری. "مهم ترین علل تخریب خاک های کشاورزی پیرامون شهر همدان". مجله مدیریت اراضی، 7 ،1 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2016853
Manuchehr Amiri . "Urgent Causes of Agricultural Land Degradation around the City of Hamadan", Journal of Land Management, 7, 1, 2019, 1-13. magiran.com/p2016853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال