ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم سواری، محمد شوکتی آمقانی، (1398). تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش ها و تنگناها، مجله مدیریت اراضی، 7(1)، 69-86. magiran.com/p2016859
Moslem Savari , Mohammad Shokati Amghani, (2019). Analysis of Farm Land Management in Iranian Agricultural Corporations: Challenges and Problems, Journal of Land Management, 7(1), 69-86. magiran.com/p2016859
مسلم سواری، محمد شوکتی آمقانی، تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش ها و تنگناها. مجله مدیریت اراضی، 1398؛ 7(1): 69-86. magiran.com/p2016859
Moslem Savari , Mohammad Shokati Amghani, Analysis of Farm Land Management in Iranian Agricultural Corporations: Challenges and Problems, Journal of Land Management, 2019; 7(1): 69-86. magiran.com/p2016859
مسلم سواری، محمد شوکتی آمقانی، "تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش ها و تنگناها"، مجله مدیریت اراضی 7، شماره 1 (1398): 69-86. magiran.com/p2016859
Moslem Savari , Mohammad Shokati Amghani, "Analysis of Farm Land Management in Iranian Agricultural Corporations: Challenges and Problems", Journal of Land Management 7, no.1 (2019): 69-86. magiran.com/p2016859
مسلم سواری، محمد شوکتی آمقانی، (1398). 'تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش ها و تنگناها'، مجله مدیریت اراضی، 7(1)، صص.69-86. magiran.com/p2016859
Moslem Savari , Mohammad Shokati Amghani, (2019). 'Analysis of Farm Land Management in Iranian Agricultural Corporations: Challenges and Problems', Journal of Land Management, 7(1), pp.69-86. magiran.com/p2016859
مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی. "تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش ها و تنگناها". مجله مدیریت اراضی، 7 ،1 ، 1398، 69-86. magiran.com/p2016859
Moslem Savari ; Mohammad Shokati Amghani. "Analysis of Farm Land Management in Iranian Agricultural Corporations: Challenges and Problems", Journal of Land Management, 7, 1, 2019, 69-86. magiran.com/p2016859
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال