ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد پسندیده، محمدجعفر ملکوتی، کریم شهبازی، زهرا محمداسماعیل، (1398). لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی، مجله مدیریت اراضی، 7(1)، 87-96. magiran.com/p2016860
Mohammad Passandideh , M.J M, K SH, (2019). Management of Phosphate Fertilizer Application based on Soil Test Analysis Results and Environmental Indicators, Journal of Land Management, 7(1), 87-96. magiran.com/p2016860
محمد پسندیده، محمدجعفر ملکوتی، کریم شهبازی، زهرا محمداسماعیل، لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی. مجله مدیریت اراضی، 1398؛ 7(1): 87-96. magiran.com/p2016860
Mohammad Passandideh , M.J M, K SH, Management of Phosphate Fertilizer Application based on Soil Test Analysis Results and Environmental Indicators, Journal of Land Management, 2019; 7(1): 87-96. magiran.com/p2016860
محمد پسندیده، محمدجعفر ملکوتی، کریم شهبازی، زهرا محمداسماعیل، "لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی"، مجله مدیریت اراضی 7، شماره 1 (1398): 87-96. magiran.com/p2016860
Mohammad Passandideh , M.J M, K SH, "Management of Phosphate Fertilizer Application based on Soil Test Analysis Results and Environmental Indicators", Journal of Land Management 7, no.1 (2019): 87-96. magiran.com/p2016860
محمد پسندیده، محمدجعفر ملکوتی، کریم شهبازی، زهرا محمداسماعیل، (1398). 'لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی'، مجله مدیریت اراضی، 7(1)، صص.87-96. magiran.com/p2016860
Mohammad Passandideh , M.J M, K SH, (2019). 'Management of Phosphate Fertilizer Application based on Soil Test Analysis Results and Environmental Indicators', Journal of Land Management, 7(1), pp.87-96. magiran.com/p2016860
محمد پسندیده؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کریم شهبازی؛ زهرا محمداسماعیل. "لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی". مجله مدیریت اراضی، 7 ،1 ، 1398، 87-96. magiran.com/p2016860
Mohammad Passandideh ; M.J M; K SH. "Management of Phosphate Fertilizer Application based on Soil Test Analysis Results and Environmental Indicators", Journal of Land Management, 7, 1, 2019, 87-96. magiran.com/p2016860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال