ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ahmad Raiesi, Seyed Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Mehdi Gouya, Alireza Ansari Moghaddam, Fariba Shahraki Sanavi, Mahdi Mohammadi, Hasan Okati Aliabad, Seyed Mehdi Tabatabaei, Mehdi Zanganeh, Khadijeh Kalan Farmanfarma, (2019). The Experiences of Mobile Populations About Malaria Control in Southeastern Iran Using the PEN-3 Cultural Model: A Qualitative Study, Journal of Health Scope, 8(3), 7. magiran.com/p2016951
Ahmad Raiesi, Seyed Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Mehdi Gouya, Alireza Ansari Moghaddam, Fariba Shahraki Sanavi, Mahdi Mohammadi, Hasan Okati Aliabad, Seyed Mehdi Tabatabaei, Mehdi Zanganeh, Khadijeh Kalan Farmanfarma, The Experiences of Mobile Populations About Malaria Control in Southeastern Iran Using the PEN-3 Cultural Model: A Qualitative Study, Journal of Health Scope, 2019; 8(3): 7. magiran.com/p2016951
Ahmad Raiesi, Seyed Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Mehdi Gouya, Alireza Ansari Moghaddam, Fariba Shahraki Sanavi, Mahdi Mohammadi, Hasan Okati Aliabad, Seyed Mehdi Tabatabaei, Mehdi Zanganeh, Khadijeh Kalan Farmanfarma, "The Experiences of Mobile Populations About Malaria Control in Southeastern Iran Using the PEN-3 Cultural Model: A Qualitative Study", Journal of Health Scope 8, no.3 (2019): 7. magiran.com/p2016951
Ahmad Raiesi, Seyed Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Mehdi Gouya, Alireza Ansari Moghaddam, Fariba Shahraki Sanavi, Mahdi Mohammadi, Hasan Okati Aliabad, Seyed Mehdi Tabatabaei, Mehdi Zanganeh, Khadijeh Kalan Farmanfarma, (2019). 'The Experiences of Mobile Populations About Malaria Control in Southeastern Iran Using the PEN-3 Cultural Model: A Qualitative Study', Journal of Health Scope, 8(3), pp.7. magiran.com/p2016951
Ahmad Raiesi; Seyed Mohammad Hashemi Shahri; Mohammad Mehdi Gouya; Alireza Ansari Moghaddam; Fariba Shahraki Sanavi; Mahdi Mohammadi; Hasan Okati Aliabad; Seyed Mehdi Tabatabaei; Mehdi Zanganeh; Khadijeh Kalan Farmanfarma. "The Experiences of Mobile Populations About Malaria Control in Southeastern Iran Using the PEN-3 Cultural Model: A Qualitative Study", Journal of Health Scope, 8, 3, 2019, 7. magiran.com/p2016951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال