ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه محقق مرتضوی، نغمه بهرامی، طاهره ناجی، عبدالرضا محمدنیا ، (1398). بررسی حضور Haemophilus Influenzae در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(527)، 517-521. magiran.com/p2017058
Hedeyeh Mohaghegh Mortazavi, Naghmeh Bahrami, Tahereh Naji, Abdolreza Mohamadnia , (2019). Investigating the Presence of Haemophilus Influenzae in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Using Molecular Method, Journal Of Isfahan Medical School, 37(527), 517-521. magiran.com/p2017058
هدیه محقق مرتضوی، نغمه بهرامی، طاهره ناجی، عبدالرضا محمدنیا ، بررسی حضور Haemophilus Influenzae در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(527): 517-521. magiran.com/p2017058
Hedeyeh Mohaghegh Mortazavi, Naghmeh Bahrami, Tahereh Naji, Abdolreza Mohamadnia , Investigating the Presence of Haemophilus Influenzae in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Using Molecular Method, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(527): 517-521. magiran.com/p2017058
هدیه محقق مرتضوی، نغمه بهرامی، طاهره ناجی، عبدالرضا محمدنیا ، "بررسی حضور Haemophilus Influenzae در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 527 (1398): 517-521. magiran.com/p2017058
Hedeyeh Mohaghegh Mortazavi, Naghmeh Bahrami, Tahereh Naji, Abdolreza Mohamadnia , "Investigating the Presence of Haemophilus Influenzae in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Using Molecular Method", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.527 (2019): 517-521. magiran.com/p2017058
هدیه محقق مرتضوی، نغمه بهرامی، طاهره ناجی، عبدالرضا محمدنیا ، (1398). 'بررسی حضور Haemophilus Influenzae در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(527)، صص.517-521. magiran.com/p2017058
Hedeyeh Mohaghegh Mortazavi, Naghmeh Bahrami, Tahereh Naji, Abdolreza Mohamadnia , (2019). 'Investigating the Presence of Haemophilus Influenzae in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Using Molecular Method', Journal Of Isfahan Medical School, 37(527), pp.517-521. magiran.com/p2017058
هدیه محقق مرتضوی؛ نغمه بهرامی؛ طاهره ناجی؛ عبدالرضا محمدنیا . "بررسی حضور Haemophilus Influenzae در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،527 ، 1398، 517-521. magiran.com/p2017058
Hedeyeh Mohaghegh Mortazavi; Naghmeh Bahrami; Tahereh Naji; Abdolreza Mohamadnia . "Investigating the Presence of Haemophilus Influenzae in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Using Molecular Method", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 527, 2019, 517-521. magiran.com/p2017058
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال