ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه همتی، روح الله رحیمی، ایرج هاشمزاده سقرلو، رسول زمانی، (1397). بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه شیلات، 71(4)، 380-389. magiran.com/p2017072
Somayeh Hemati, Ruhollah Rahimi , Iraj Hashemzadeh Segherloo, Rasool Zaman, (2019). Composition and Abundance of Zooplankton in the Behesht-Abad River, Chaharmahal va Bakhtiari, Journal of Fisheries, 71(4), 380-389. magiran.com/p2017072
سمیه همتی، روح الله رحیمی، ایرج هاشمزاده سقرلو، رسول زمانی، بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه شیلات، 1397؛ 71(4): 380-389. magiran.com/p2017072
Somayeh Hemati, Ruhollah Rahimi , Iraj Hashemzadeh Segherloo, Rasool Zaman, Composition and Abundance of Zooplankton in the Behesht-Abad River, Chaharmahal va Bakhtiari, Journal of Fisheries, 2019; 71(4): 380-389. magiran.com/p2017072
سمیه همتی، روح الله رحیمی، ایرج هاشمزاده سقرلو، رسول زمانی، "بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری"، فصلنامه شیلات 71، شماره 4 (1397): 380-389. magiran.com/p2017072
Somayeh Hemati, Ruhollah Rahimi , Iraj Hashemzadeh Segherloo, Rasool Zaman, "Composition and Abundance of Zooplankton in the Behesht-Abad River, Chaharmahal va Bakhtiari", Journal of Fisheries 71, no.4 (2019): 380-389. magiran.com/p2017072
سمیه همتی، روح الله رحیمی، ایرج هاشمزاده سقرلو، رسول زمانی، (1397). 'بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری'، فصلنامه شیلات، 71(4)، صص.380-389. magiran.com/p2017072
Somayeh Hemati, Ruhollah Rahimi , Iraj Hashemzadeh Segherloo, Rasool Zaman, (2019). 'Composition and Abundance of Zooplankton in the Behesht-Abad River, Chaharmahal va Bakhtiari', Journal of Fisheries, 71(4), pp.380-389. magiran.com/p2017072
سمیه همتی؛ روح الله رحیمی؛ ایرج هاشمزاده سقرلو؛ رسول زمانی. "بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری". فصلنامه شیلات، 71 ،4 ، 1397، 380-389. magiran.com/p2017072
Somayeh Hemati; Ruhollah Rahimi ; Iraj Hashemzadeh Segherloo; Rasool Zaman. "Composition and Abundance of Zooplankton in the Behesht-Abad River, Chaharmahal va Bakhtiari", Journal of Fisheries, 71, 4, 2019, 380-389. magiran.com/p2017072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال