ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابی سان عسکری، ناهید بیژه، امیر رشیدلمیر، (1398). تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر، مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 12(1)، 115-127. magiran.com/p2017103
Babisan Askari, Nahid Bijeh, Amir Rashid Lamir, (2019). The effect of 8 weeks IGF-1 injection and resistance training on Cox-2 and p53 expression in colorectal of male Wistar rats, Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 12(1), 115-127. magiran.com/p2017103
بابی سان عسکری، ناهید بیژه، امیر رشیدلمیر، تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر. مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 1398؛ 12(1): 115-127. magiran.com/p2017103
Babisan Askari, Nahid Bijeh, Amir Rashid Lamir, The effect of 8 weeks IGF-1 injection and resistance training on Cox-2 and p53 expression in colorectal of male Wistar rats, Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 2019; 12(1): 115-127. magiran.com/p2017103
بابی سان عسکری، ناهید بیژه، امیر رشیدلمیر، "تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر"، مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 12، شماره 1 (1398): 115-127. magiran.com/p2017103
Babisan Askari, Nahid Bijeh, Amir Rashid Lamir, "The effect of 8 weeks IGF-1 injection and resistance training on Cox-2 and p53 expression in colorectal of male Wistar rats", Journal of Sport Physiology and Physical Activity 12, no.1 (2019): 115-127. magiran.com/p2017103
بابی سان عسکری، ناهید بیژه، امیر رشیدلمیر، (1398). 'تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر'، مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 12(1)، صص.115-127. magiran.com/p2017103
Babisan Askari, Nahid Bijeh, Amir Rashid Lamir, (2019). 'The effect of 8 weeks IGF-1 injection and resistance training on Cox-2 and p53 expression in colorectal of male Wistar rats', Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 12(1), pp.115-127. magiran.com/p2017103
بابی سان عسکری؛ ناهید بیژه؛ امیر رشیدلمیر. "تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر". مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 12 ،1 ، 1398، 115-127. magiran.com/p2017103
Babisan Askari; Nahid Bijeh; Amir Rashid Lamir. "The effect of 8 weeks IGF-1 injection and resistance training on Cox-2 and p53 expression in colorectal of male Wistar rats", Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 12, 1, 2019, 115-127. magiran.com/p2017103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال