ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Tarulatha R Shyagali _Manish Singh_Rishi Joshi_Abhishek Gupta_Pratibha Kshirsagar_Ruchi Jha, (2019). Prevalence of Angle’s malocclusion in sensory-deprived and normal school children of age group of 12-16 years in India: A study conducted in 2016-2018, Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 8(2), 74-80. magiran.com/p2017111
Tarulatha R Shyagali _Manish Singh_Rishi Joshi_Abhishek Gupta_Pratibha Kshirsagar_Ruchi Jha, Prevalence of Angle’s malocclusion in sensory-deprived and normal school children of age group of 12-16 years in India: A study conducted in 2016-2018, Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2019; 8(2): 74-80. magiran.com/p2017111
Tarulatha R Shyagali _Manish Singh_Rishi Joshi_Abhishek Gupta_Pratibha Kshirsagar_Ruchi Jha, "Prevalence of Angle’s malocclusion in sensory-deprived and normal school children of age group of 12-16 years in India: A study conducted in 2016-2018", Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 8, no.2 (2019): 74-80. magiran.com/p2017111
Tarulatha R Shyagali _Manish Singh_Rishi Joshi_Abhishek Gupta_Pratibha Kshirsagar_Ruchi Jha, (2019). 'Prevalence of Angle’s malocclusion in sensory-deprived and normal school children of age group of 12-16 years in India: A study conducted in 2016-2018', Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 8(2), pp.74-80. magiran.com/p2017111
Tarulatha R Shyagali _Manish Singh_Rishi Joshi_Abhishek Gupta_Pratibha Kshirsagar_Ruchi Jha. "Prevalence of Angle’s malocclusion in sensory-deprived and normal school children of age group of 12-16 years in India: A study conducted in 2016-2018", Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 8, 2, 2019, 74-80. magiran.com/p2017111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال