ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود شیخ، (1398). بررسی تعارض یا عدم تعارض آموزه خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسلامی، نشریه ادیان و عرفان، 51(2)، 273-290. magiran.com/p2017321
Mahmoud Sheikh , (2019). The Conflict or Confirmity of Solitary Doctrine in Sufism with the Social Participation in the Islamic Shari'a, Religions & Mysticism, 51(2), 273-290. magiran.com/p2017321
محمود شیخ، بررسی تعارض یا عدم تعارض آموزه خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسلامی. نشریه ادیان و عرفان، 1398؛ 51(2): 273-290. magiran.com/p2017321
Mahmoud Sheikh , The Conflict or Confirmity of Solitary Doctrine in Sufism with the Social Participation in the Islamic Shari'a, Religions & Mysticism, 2019; 51(2): 273-290. magiran.com/p2017321
محمود شیخ، "بررسی تعارض یا عدم تعارض آموزه خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسلامی"، نشریه ادیان و عرفان 51، شماره 2 (1398): 273-290. magiran.com/p2017321
Mahmoud Sheikh , "The Conflict or Confirmity of Solitary Doctrine in Sufism with the Social Participation in the Islamic Shari'a", Religions & Mysticism 51, no.2 (2019): 273-290. magiran.com/p2017321
محمود شیخ، (1398). 'بررسی تعارض یا عدم تعارض آموزه خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسلامی'، نشریه ادیان و عرفان، 51(2)، صص.273-290. magiran.com/p2017321
Mahmoud Sheikh , (2019). 'The Conflict or Confirmity of Solitary Doctrine in Sufism with the Social Participation in the Islamic Shari'a', Religions & Mysticism, 51(2), pp.273-290. magiran.com/p2017321
محمود شیخ. "بررسی تعارض یا عدم تعارض آموزه خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسلامی". نشریه ادیان و عرفان، 51 ،2 ، 1398، 273-290. magiran.com/p2017321
Mahmoud Sheikh . "The Conflict or Confirmity of Solitary Doctrine in Sufism with the Social Participation in the Islamic Shari'a", Religions & Mysticism, 51, 2, 2019, 273-290. magiran.com/p2017321
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال