ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنیه قائمی، مریم راه بانی، سعید شربتی، (1397). بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک، نشریه هیدروفیزیک، 4(1)، 69-84. magiran.com/p2017392
Maryam Rahbani , Saeed Sharbati, Hosnieh Ghaemi, (2018). Investigating the Potentiality of Upwellingin the Coastal Area of Jask Headland, Hydrophysics Journal, 4(1), 69-84. magiran.com/p2017392
حسنیه قائمی، مریم راه بانی، سعید شربتی، بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک. نشریه هیدروفیزیک، 1397؛ 4(1): 69-84. magiran.com/p2017392
Maryam Rahbani , Saeed Sharbati, Hosnieh Ghaemi, Investigating the Potentiality of Upwellingin the Coastal Area of Jask Headland, Hydrophysics Journal, 2018; 4(1): 69-84. magiran.com/p2017392
حسنیه قائمی، مریم راه بانی، سعید شربتی، "بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک"، نشریه هیدروفیزیک 4، شماره 1 (1397): 69-84. magiran.com/p2017392
Maryam Rahbani , Saeed Sharbati, Hosnieh Ghaemi, "Investigating the Potentiality of Upwellingin the Coastal Area of Jask Headland", Hydrophysics Journal 4, no.1 (2018): 69-84. magiran.com/p2017392
حسنیه قائمی، مریم راه بانی، سعید شربتی، (1397). 'بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک'، نشریه هیدروفیزیک، 4(1)، صص.69-84. magiran.com/p2017392
Maryam Rahbani , Saeed Sharbati, Hosnieh Ghaemi, (2018). 'Investigating the Potentiality of Upwellingin the Coastal Area of Jask Headland', Hydrophysics Journal, 4(1), pp.69-84. magiran.com/p2017392
حسنیه قائمی؛ مریم راه بانی؛ سعید شربتی. "بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک". نشریه هیدروفیزیک، 4 ،1 ، 1397، 69-84. magiran.com/p2017392
Maryam Rahbani ; Saeed Sharbati; Hosnieh Ghaemi. "Investigating the Potentiality of Upwellingin the Coastal Area of Jask Headland", Hydrophysics Journal, 4, 1, 2018, 69-84. magiran.com/p2017392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال