ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سرابی، محمدرضا جاسم زاده، مجید سعادتی، (1398). شناخت تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(17)، 231-265. magiran.com/p2017404
Saeid Sarabi , Mohammadreza Jasemzadeh, Majid Saadati, (2019). Identifying the tactics of psychological warfare used by Al-Arabia against the Islamic Republic of Iran in the first three months of 2016, Journal of New Media Studies, 5(17), 231-265. magiran.com/p2017404
سعید سرابی، محمدرضا جاسم زاده، مجید سعادتی، شناخت تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016. نشریه مطالعات رسانه های نوین، 1398؛ 5(17): 231-265. magiran.com/p2017404
Saeid Sarabi , Mohammadreza Jasemzadeh, Majid Saadati, Identifying the tactics of psychological warfare used by Al-Arabia against the Islamic Republic of Iran in the first three months of 2016, Journal of New Media Studies, 2019; 5(17): 231-265. magiran.com/p2017404
سعید سرابی، محمدرضا جاسم زاده، مجید سعادتی، "شناخت تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016"، نشریه مطالعات رسانه های نوین 5، شماره 17 (1398): 231-265. magiran.com/p2017404
Saeid Sarabi , Mohammadreza Jasemzadeh, Majid Saadati, "Identifying the tactics of psychological warfare used by Al-Arabia against the Islamic Republic of Iran in the first three months of 2016", Journal of New Media Studies 5, no.17 (2019): 231-265. magiran.com/p2017404
سعید سرابی، محمدرضا جاسم زاده، مجید سعادتی، (1398). 'شناخت تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016'، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(17)، صص.231-265. magiran.com/p2017404
Saeid Sarabi , Mohammadreza Jasemzadeh, Majid Saadati, (2019). 'Identifying the tactics of psychological warfare used by Al-Arabia against the Islamic Republic of Iran in the first three months of 2016', Journal of New Media Studies, 5(17), pp.231-265. magiran.com/p2017404
سعید سرابی؛ محمدرضا جاسم زاده؛ مجید سعادتی. "شناخت تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016". نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5 ،17 ، 1398، 231-265. magiran.com/p2017404
Saeid Sarabi ; Mohammadreza Jasemzadeh; Majid Saadati. "Identifying the tactics of psychological warfare used by Al-Arabia against the Islamic Republic of Iran in the first three months of 2016", Journal of New Media Studies, 5, 17, 2019, 231-265. magiran.com/p2017404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال