ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شاکر محمدی، افشین جوان، امیرحسین فاکهی، علی امامی ، (1397). شبیه‎سازی ترازنامه انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل ساز LEAP، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8(29)، 103-129. magiran.com/p2017410
Shaker Mohammadi, Afshin Javan, Amir Hossein Fakehi, Ali Emami , (2019). Simulation of Iran's Energy Balance and Designing Supply and Demand Management Scenarios for 2042 Using LEAP, Journal of Iranian Energy Economics, 8(29), 103-129. magiran.com/p2017410
شاکر محمدی، افشین جوان، امیرحسین فاکهی، علی امامی ، شبیه‎سازی ترازنامه انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل ساز LEAP. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1397؛ 8(29): 103-129. magiran.com/p2017410
Shaker Mohammadi, Afshin Javan, Amir Hossein Fakehi, Ali Emami , Simulation of Iran's Energy Balance and Designing Supply and Demand Management Scenarios for 2042 Using LEAP, Journal of Iranian Energy Economics, 2019; 8(29): 103-129. magiran.com/p2017410
شاکر محمدی، افشین جوان، امیرحسین فاکهی، علی امامی ، "شبیه‎سازی ترازنامه انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل ساز LEAP"، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 8، شماره 29 (1397): 103-129. magiran.com/p2017410
Shaker Mohammadi, Afshin Javan, Amir Hossein Fakehi, Ali Emami , "Simulation of Iran's Energy Balance and Designing Supply and Demand Management Scenarios for 2042 Using LEAP", Journal of Iranian Energy Economics 8, no.29 (2019): 103-129. magiran.com/p2017410
شاکر محمدی، افشین جوان، امیرحسین فاکهی، علی امامی ، (1397). 'شبیه‎سازی ترازنامه انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل ساز LEAP'، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8(29)، صص.103-129. magiran.com/p2017410
Shaker Mohammadi, Afshin Javan, Amir Hossein Fakehi, Ali Emami , (2019). 'Simulation of Iran's Energy Balance and Designing Supply and Demand Management Scenarios for 2042 Using LEAP', Journal of Iranian Energy Economics, 8(29), pp.103-129. magiran.com/p2017410
شاکر محمدی؛ افشین جوان؛ امیرحسین فاکهی؛ علی امامی . "شبیه‎سازی ترازنامه انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل ساز LEAP". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8 ،29 ، 1397، 103-129. magiran.com/p2017410
Shaker Mohammadi; Afshin Javan; Amir Hossein Fakehi; Ali Emami . "Simulation of Iran's Energy Balance and Designing Supply and Demand Management Scenarios for 2042 Using LEAP", Journal of Iranian Energy Economics, 8, 29, 2019, 103-129. magiran.com/p2017410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال