ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صیادی، مسعود خادمی، رضا عیوض لو، (1397). ارزیابی مقایسه ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع متقابل و مشارکت در تولید، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8(29)، 131-169. magiran.com/p2017411
Reza Eivazlu, Mohammad Sayyadi , Masoud Khademi, (2019). A Comparative Evaluation of the NIOC’s Risk Factor in the IPC, Buy-Back and PSC Contract Arrangements, Journal of Iranian Energy Economics, 8(29), 131-169. magiran.com/p2017411
محمد صیادی، مسعود خادمی، رضا عیوض لو، ارزیابی مقایسه ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع متقابل و مشارکت در تولید. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1397؛ 8(29): 131-169. magiran.com/p2017411
Reza Eivazlu, Mohammad Sayyadi , Masoud Khademi, A Comparative Evaluation of the NIOC’s Risk Factor in the IPC, Buy-Back and PSC Contract Arrangements, Journal of Iranian Energy Economics, 2019; 8(29): 131-169. magiran.com/p2017411
محمد صیادی، مسعود خادمی، رضا عیوض لو، "ارزیابی مقایسه ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع متقابل و مشارکت در تولید"، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 8، شماره 29 (1397): 131-169. magiran.com/p2017411
Reza Eivazlu, Mohammad Sayyadi , Masoud Khademi, "A Comparative Evaluation of the NIOC’s Risk Factor in the IPC, Buy-Back and PSC Contract Arrangements", Journal of Iranian Energy Economics 8, no.29 (2019): 131-169. magiran.com/p2017411
محمد صیادی، مسعود خادمی، رضا عیوض لو، (1397). 'ارزیابی مقایسه ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع متقابل و مشارکت در تولید'، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8(29)، صص.131-169. magiran.com/p2017411
Reza Eivazlu, Mohammad Sayyadi , Masoud Khademi, (2019). 'A Comparative Evaluation of the NIOC’s Risk Factor in the IPC, Buy-Back and PSC Contract Arrangements', Journal of Iranian Energy Economics, 8(29), pp.131-169. magiran.com/p2017411
محمد صیادی؛ مسعود خادمی؛ رضا عیوض لو. "ارزیابی مقایسه ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع متقابل و مشارکت در تولید". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8 ،29 ، 1397، 131-169. magiran.com/p2017411
Reza Eivazlu; Mohammad Sayyadi ; Masoud Khademi. "A Comparative Evaluation of the NIOC’s Risk Factor in the IPC, Buy-Back and PSC Contract Arrangements", Journal of Iranian Energy Economics, 8, 29, 2019, 131-169. magiran.com/p2017411
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال