ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه افرونده، مژده خواجه لندی، ربابه محمدی، (1398). مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله ای (تجربی)، مجله پزشکی ارومیه، 30(5)، 337-346. magiran.com/p2017555
Roghayyeh Afrundeh, Mojdeh Khajehlandi, Robabeh Mohammadi, (2019). COMPARISON OF THE EFFECT OF 6 WEEKS AEROBIC TRAINING ON THE ACTIVITY OF CATALASE ENZYME AND MALONDIALDEHYDE IN HEART TISSUE OF HEALTHY AND STREPTOZOTOCIN-DIABETIC MALE WISTAR RATS (INTERVENTION: EXPERIMENTAL), Urmia Medical Journal, 30(5), 337-346. magiran.com/p2017555
رقیه افرونده، مژده خواجه لندی، ربابه محمدی، مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله ای (تجربی). مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(5): 337-346. magiran.com/p2017555
Roghayyeh Afrundeh, Mojdeh Khajehlandi, Robabeh Mohammadi, COMPARISON OF THE EFFECT OF 6 WEEKS AEROBIC TRAINING ON THE ACTIVITY OF CATALASE ENZYME AND MALONDIALDEHYDE IN HEART TISSUE OF HEALTHY AND STREPTOZOTOCIN-DIABETIC MALE WISTAR RATS (INTERVENTION: EXPERIMENTAL), Urmia Medical Journal, 2019; 30(5): 337-346. magiran.com/p2017555
رقیه افرونده، مژده خواجه لندی، ربابه محمدی، "مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله ای (تجربی)"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 5 (1398): 337-346. magiran.com/p2017555
Roghayyeh Afrundeh, Mojdeh Khajehlandi, Robabeh Mohammadi, "COMPARISON OF THE EFFECT OF 6 WEEKS AEROBIC TRAINING ON THE ACTIVITY OF CATALASE ENZYME AND MALONDIALDEHYDE IN HEART TISSUE OF HEALTHY AND STREPTOZOTOCIN-DIABETIC MALE WISTAR RATS (INTERVENTION: EXPERIMENTAL)", Urmia Medical Journal 30, no.5 (2019): 337-346. magiran.com/p2017555
رقیه افرونده، مژده خواجه لندی، ربابه محمدی، (1398). 'مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله ای (تجربی)'، مجله پزشکی ارومیه، 30(5)، صص.337-346. magiran.com/p2017555
Roghayyeh Afrundeh, Mojdeh Khajehlandi, Robabeh Mohammadi, (2019). 'COMPARISON OF THE EFFECT OF 6 WEEKS AEROBIC TRAINING ON THE ACTIVITY OF CATALASE ENZYME AND MALONDIALDEHYDE IN HEART TISSUE OF HEALTHY AND STREPTOZOTOCIN-DIABETIC MALE WISTAR RATS (INTERVENTION: EXPERIMENTAL)', Urmia Medical Journal, 30(5), pp.337-346. magiran.com/p2017555
رقیه افرونده؛ مژده خواجه لندی؛ ربابه محمدی. "مقایسه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله ای (تجربی)". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،5 ، 1398، 337-346. magiran.com/p2017555
Roghayyeh Afrundeh; Mojdeh Khajehlandi; Robabeh Mohammadi. "COMPARISON OF THE EFFECT OF 6 WEEKS AEROBIC TRAINING ON THE ACTIVITY OF CATALASE ENZYME AND MALONDIALDEHYDE IN HEART TISSUE OF HEALTHY AND STREPTOZOTOCIN-DIABETIC MALE WISTAR RATS (INTERVENTION: EXPERIMENTAL)", Urmia Medical Journal, 30, 5, 2019, 337-346. magiran.com/p2017555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال