ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی احسانی پور، حمید عباس دخت، منوچهر قلی پور، علیرضا ابدالی مشهدی، (1398). بررسی اثر کشت مخلوط نیشکر لگوم بر ویژگی های کمی، کیفی و فیزیولوژیک نیشکر، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11(42)، 105-126. magiran.com/p2017616
Ali Ehsanipour, Hamid Abbasdokht, Manouchehr Gholipour, Alireza Abdali Mashhadi, (2019). Evaluation of the Effect of Intercropping Sugarcane - Legume on the Quantitative, Qualitative and Physiological Characteristics of Sugarcane, Crop physiology journal, 11(42), 105-126. magiran.com/p2017616
علی احسانی پور، حمید عباس دخت، منوچهر قلی پور، علیرضا ابدالی مشهدی، بررسی اثر کشت مخلوط نیشکر لگوم بر ویژگی های کمی، کیفی و فیزیولوژیک نیشکر. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1398؛ 11(42): 105-126. magiran.com/p2017616
Ali Ehsanipour, Hamid Abbasdokht, Manouchehr Gholipour, Alireza Abdali Mashhadi, Evaluation of the Effect of Intercropping Sugarcane - Legume on the Quantitative, Qualitative and Physiological Characteristics of Sugarcane, Crop physiology journal, 2019; 11(42): 105-126. magiran.com/p2017616
علی احسانی پور، حمید عباس دخت، منوچهر قلی پور، علیرضا ابدالی مشهدی، "بررسی اثر کشت مخلوط نیشکر لگوم بر ویژگی های کمی، کیفی و فیزیولوژیک نیشکر"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 11، شماره 42 (1398): 105-126. magiran.com/p2017616
Ali Ehsanipour, Hamid Abbasdokht, Manouchehr Gholipour, Alireza Abdali Mashhadi, "Evaluation of the Effect of Intercropping Sugarcane - Legume on the Quantitative, Qualitative and Physiological Characteristics of Sugarcane", Crop physiology journal 11, no.42 (2019): 105-126. magiran.com/p2017616
علی احسانی پور، حمید عباس دخت، منوچهر قلی پور، علیرضا ابدالی مشهدی، (1398). 'بررسی اثر کشت مخلوط نیشکر لگوم بر ویژگی های کمی، کیفی و فیزیولوژیک نیشکر'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11(42)، صص.105-126. magiran.com/p2017616
Ali Ehsanipour, Hamid Abbasdokht, Manouchehr Gholipour, Alireza Abdali Mashhadi, (2019). 'Evaluation of the Effect of Intercropping Sugarcane - Legume on the Quantitative, Qualitative and Physiological Characteristics of Sugarcane', Crop physiology journal, 11(42), pp.105-126. magiran.com/p2017616
علی احسانی پور؛ حمید عباس دخت؛ منوچهر قلی پور؛ علیرضا ابدالی مشهدی. "بررسی اثر کشت مخلوط نیشکر لگوم بر ویژگی های کمی، کیفی و فیزیولوژیک نیشکر". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11 ،42 ، 1398، 105-126. magiran.com/p2017616
Ali Ehsanipour; Hamid Abbasdokht; Manouchehr Gholipour; Alireza Abdali Mashhadi. "Evaluation of the Effect of Intercropping Sugarcane - Legume on the Quantitative, Qualitative and Physiological Characteristics of Sugarcane", Crop physiology journal, 11, 42, 2019, 105-126. magiran.com/p2017616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال