ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام علامرضایی، بهمن میرزایی، حمید اراضی، فرهاد رحمانی نیا، (1398). تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ برخی از شاخص های استرس اکسایشی خون، پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده، فصلنامه طب مکمل، 9(2)، 3657-3667. magiran.com/p2017746
Shahram Gholamrezaeii, Bahman Mirzaei, Hamid Arazi, Farhad Rahmaninia, (2019). The effect of garlic supplementation on indices of blood oxidative stress response after an incremental resistance exercise, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9(2), 3657-3667. magiran.com/p2017746
شهرام علامرضایی، بهمن میرزایی، حمید اراضی، فرهاد رحمانی نیا، تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ برخی از شاخص های استرس اکسایشی خون، پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده. فصلنامه طب مکمل، 1398؛ 9(2): 3657-3667. magiran.com/p2017746
Shahram Gholamrezaeii, Bahman Mirzaei, Hamid Arazi, Farhad Rahmaninia, The effect of garlic supplementation on indices of blood oxidative stress response after an incremental resistance exercise, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2019; 9(2): 3657-3667. magiran.com/p2017746
شهرام علامرضایی، بهمن میرزایی، حمید اراضی، فرهاد رحمانی نیا، "تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ برخی از شاخص های استرس اکسایشی خون، پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده"، فصلنامه طب مکمل 9، شماره 2 (1398): 3657-3667. magiran.com/p2017746
Shahram Gholamrezaeii, Bahman Mirzaei, Hamid Arazi, Farhad Rahmaninia, "The effect of garlic supplementation on indices of blood oxidative stress response after an incremental resistance exercise", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 9, no.2 (2019): 3657-3667. magiran.com/p2017746
شهرام علامرضایی، بهمن میرزایی، حمید اراضی، فرهاد رحمانی نیا، (1398). 'تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ برخی از شاخص های استرس اکسایشی خون، پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده'، فصلنامه طب مکمل، 9(2)، صص.3657-3667. magiran.com/p2017746
Shahram Gholamrezaeii, Bahman Mirzaei, Hamid Arazi, Farhad Rahmaninia, (2019). 'The effect of garlic supplementation on indices of blood oxidative stress response after an incremental resistance exercise', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9(2), pp.3657-3667. magiran.com/p2017746
شهرام علامرضایی؛ بهمن میرزایی؛ حمید اراضی؛ فرهاد رحمانی نیا. "تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ برخی از شاخص های استرس اکسایشی خون، پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی فزاینده". فصلنامه طب مکمل، 9 ،2 ، 1398، 3657-3667. magiran.com/p2017746
Shahram Gholamrezaeii; Bahman Mirzaei; Hamid Arazi; Farhad Rahmaninia. "The effect of garlic supplementation on indices of blood oxidative stress response after an incremental resistance exercise", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9, 2, 2019, 3657-3667. magiran.com/p2017746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال