ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا پارساییان، مقصود امیری، پرهام عظیمی، محمدتقی تقوی فرد، (1398). طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(52)، 153-202. magiran.com/p2017818
Samira Parsaiyan, Maghsoud Amiri, Parham Azimi, Mohammad Taghi Taghavifard, (2019). Designing a Green Closed-loop Supply Chain Simulation Model and Product Pricing in The Presence of a Competitor, Journal of Industrial Management Studies, 17(52), 153-202. magiran.com/p2017818
سمیرا پارساییان، مقصود امیری، پرهام عظیمی، محمدتقی تقوی فرد، طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1398؛ 17(52): 153-202. magiran.com/p2017818
Samira Parsaiyan, Maghsoud Amiri, Parham Azimi, Mohammad Taghi Taghavifard, Designing a Green Closed-loop Supply Chain Simulation Model and Product Pricing in The Presence of a Competitor, Journal of Industrial Management Studies, 2019; 17(52): 153-202. magiran.com/p2017818
سمیرا پارساییان، مقصود امیری، پرهام عظیمی، محمدتقی تقوی فرد، "طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 17، شماره 52 (1398): 153-202. magiran.com/p2017818
Samira Parsaiyan, Maghsoud Amiri, Parham Azimi, Mohammad Taghi Taghavifard, "Designing a Green Closed-loop Supply Chain Simulation Model and Product Pricing in The Presence of a Competitor", Journal of Industrial Management Studies 17, no.52 (2019): 153-202. magiran.com/p2017818
سمیرا پارساییان، مقصود امیری، پرهام عظیمی، محمدتقی تقوی فرد، (1398). 'طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(52)، صص.153-202. magiran.com/p2017818
Samira Parsaiyan, Maghsoud Amiri, Parham Azimi, Mohammad Taghi Taghavifard, (2019). 'Designing a Green Closed-loop Supply Chain Simulation Model and Product Pricing in The Presence of a Competitor', Journal of Industrial Management Studies, 17(52), pp.153-202. magiran.com/p2017818
سمیرا پارساییان؛ مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ محمدتقی تقوی فرد. "طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17 ،52 ، 1398، 153-202. magiran.com/p2017818
Samira Parsaiyan; Maghsoud Amiri; Parham Azimi; Mohammad Taghi Taghavifard. "Designing a Green Closed-loop Supply Chain Simulation Model and Product Pricing in The Presence of a Competitor", Journal of Industrial Management Studies, 17, 52, 2019, 153-202. magiran.com/p2017818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال