ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید غفاری، لیلا یوسفی، (1398). توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور، فصلنامه نانو مقیاس، 6(2)، 96-104. magiran.com/p2017912
Vahid Ghaffari, Leila Yousefi, (2019). Light Shaping using Modulated Optical Leaky wave Nano-Antennas, Nano scale, 6(2), 96-104. magiran.com/p2017912
وحید غفاری، لیلا یوسفی، توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور. فصلنامه نانو مقیاس، 1398؛ 6(2): 96-104. magiran.com/p2017912
Vahid Ghaffari, Leila Yousefi, Light Shaping using Modulated Optical Leaky wave Nano-Antennas, Nano scale, 2019; 6(2): 96-104. magiran.com/p2017912
وحید غفاری، لیلا یوسفی، "توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور"، فصلنامه نانو مقیاس 6، شماره 2 (1398): 96-104. magiran.com/p2017912
Vahid Ghaffari, Leila Yousefi, "Light Shaping using Modulated Optical Leaky wave Nano-Antennas", Nano scale 6, no.2 (2019): 96-104. magiran.com/p2017912
وحید غفاری، لیلا یوسفی، (1398). 'توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور'، فصلنامه نانو مقیاس، 6(2)، صص.96-104. magiran.com/p2017912
Vahid Ghaffari, Leila Yousefi, (2019). 'Light Shaping using Modulated Optical Leaky wave Nano-Antennas', Nano scale, 6(2), pp.96-104. magiran.com/p2017912
وحید غفاری؛ لیلا یوسفی. "توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور". فصلنامه نانو مقیاس، 6 ،2 ، 1398، 96-104. magiran.com/p2017912
Vahid Ghaffari; Leila Yousefi. "Light Shaping using Modulated Optical Leaky wave Nano-Antennas", Nano scale, 6, 2, 2019, 96-104. magiran.com/p2017912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال