ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین باصری ارغوانی، ابوالفضل عسکری ساری، مهران جواهری بابلی، (1398). تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، مجله علمی شیلات ایران، 28(3)، 1-12. magiran.com/p2017958
H. Basseri Arghavani, A. Askary Sary, M. Javaheri Baboli, (2019). Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle, Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(3), 1-12. magiran.com/p2017958
حسین باصری ارغوانی، ابوالفضل عسکری ساری، مهران جواهری بابلی، تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران، 1398؛ 28(3): 1-12. magiran.com/p2017958
H. Basseri Arghavani, A. Askary Sary, M. Javaheri Baboli, Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2019; 28(3): 1-12. magiran.com/p2017958
حسین باصری ارغوانی، ابوالفضل عسکری ساری، مهران جواهری بابلی، "تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، مجله علمی شیلات ایران 28، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2017958
H. Basseri Arghavani, A. Askary Sary, M. Javaheri Baboli, "Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle", Iranian Scientific Fisheries Journal 28, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2017958
حسین باصری ارغوانی، ابوالفضل عسکری ساری، مهران جواهری بابلی، (1398). 'تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، مجله علمی شیلات ایران، 28(3)، صص.1-12. magiran.com/p2017958
H. Basseri Arghavani, A. Askary Sary, M. Javaheri Baboli, (2019). 'Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle', Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(3), pp.1-12. magiran.com/p2017958
حسین باصری ارغوانی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی. "تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". مجله علمی شیلات ایران، 28 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2017958
H. Basseri Arghavani; A. Askary Sary; M. Javaheri Baboli. "Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle", Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2017958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال