ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عرفان اکبری نرگسی، بهرام فلاحتکار، محمد محمدی، (1398). عملکرد رشد و شاخص های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر، مجله علمی شیلات ایران، 28(3)، 101-112. magiran.com/p2017968
E. Akbari Nargesi, B. Falahatkar, M. Mohammadi, (2019). Growth performance and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Exclusive study of probiotic effect on male broodstock, Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(3), 101-112. magiran.com/p2017968
عرفان اکبری نرگسی، بهرام فلاحتکار، محمد محمدی، عملکرد رشد و شاخص های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر. مجله علمی شیلات ایران، 1398؛ 28(3): 101-112. magiran.com/p2017968
E. Akbari Nargesi, B. Falahatkar, M. Mohammadi, Growth performance and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Exclusive study of probiotic effect on male broodstock, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2019; 28(3): 101-112. magiran.com/p2017968
عرفان اکبری نرگسی، بهرام فلاحتکار، محمد محمدی، "عملکرد رشد و شاخص های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر"، مجله علمی شیلات ایران 28، شماره 3 (1398): 101-112. magiran.com/p2017968
E. Akbari Nargesi, B. Falahatkar, M. Mohammadi, "Growth performance and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Exclusive study of probiotic effect on male broodstock", Iranian Scientific Fisheries Journal 28, no.3 (2019): 101-112. magiran.com/p2017968
عرفان اکبری نرگسی، بهرام فلاحتکار، محمد محمدی، (1398). 'عملکرد رشد و شاخص های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر'، مجله علمی شیلات ایران، 28(3)، صص.101-112. magiran.com/p2017968
E. Akbari Nargesi, B. Falahatkar, M. Mohammadi, (2019). 'Growth performance and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Exclusive study of probiotic effect on male broodstock', Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(3), pp.101-112. magiran.com/p2017968
عرفان اکبری نرگسی؛ بهرام فلاحتکار؛ محمد محمدی. "عملکرد رشد و شاخص های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر". مجله علمی شیلات ایران، 28 ،3 ، 1398، 101-112. magiran.com/p2017968
E. Akbari Nargesi; B. Falahatkar; M. Mohammadi. "Growth performance and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Exclusive study of probiotic effect on male broodstock", Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, 3, 2019, 101-112. magiran.com/p2017968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال