ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تینا طاهری، علی فضل آرا، لاله رومیانی، (1398). اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 6(2)، 11-21. magiran.com/p2018032
Tina Taheri, Ali Fazlara , Lale Roomiani, (2019). Effects of acetic acid on the microbial, chemical and sensorial attributes of turkey fillets during refrigerated storage, JOurnal of Food Microbiology, 6(2), 11-21. magiran.com/p2018032
تینا طاهری، علی فضل آرا، لاله رومیانی، اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1398؛ 6(2): 11-21. magiran.com/p2018032
Tina Taheri, Ali Fazlara , Lale Roomiani, Effects of acetic acid on the microbial, chemical and sensorial attributes of turkey fillets during refrigerated storage, JOurnal of Food Microbiology, 2019; 6(2): 11-21. magiran.com/p2018032
تینا طاهری، علی فضل آرا، لاله رومیانی، "اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 6، شماره 2 (1398): 11-21. magiran.com/p2018032
Tina Taheri, Ali Fazlara , Lale Roomiani, "Effects of acetic acid on the microbial, chemical and sensorial attributes of turkey fillets during refrigerated storage", JOurnal of Food Microbiology 6, no.2 (2019): 11-21. magiran.com/p2018032
تینا طاهری، علی فضل آرا، لاله رومیانی، (1398). 'اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 6(2)، صص.11-21. magiran.com/p2018032
Tina Taheri, Ali Fazlara , Lale Roomiani, (2019). 'Effects of acetic acid on the microbial, chemical and sensorial attributes of turkey fillets during refrigerated storage', JOurnal of Food Microbiology, 6(2), pp.11-21. magiran.com/p2018032
تینا طاهری؛ علی فضل آرا؛ لاله رومیانی. "اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 6 ،2 ، 1398، 11-21. magiran.com/p2018032
Tina Taheri; Ali Fazlara ; Lale Roomiani. "Effects of acetic acid on the microbial, chemical and sensorial attributes of turkey fillets during refrigerated storage", JOurnal of Food Microbiology, 6, 2, 2019, 11-21. magiran.com/p2018032
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال