ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آتنا سارانی، علیرضا صادقی، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، علی مویدی، مریم ابراهیمی، (1398). شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 6(3)، 47-59. magiran.com/p2018049
Atena Sarani, Morteza Khomeiri, Yahya Maghsoudlou, Ali Moayedi, Maryam Ebrahimi, (2019). Molecular identification and evaluation of antimicrobial effects of dominant LAB isolated from Tarkhineh and its bacteriocin-like substances on some foodborne microorganisms, JOurnal of Food Microbiology, 6(3), 47-59. magiran.com/p2018049
آتنا سارانی، علیرضا صادقی، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، علی مویدی، مریم ابراهیمی، شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1398؛ 6(3): 47-59. magiran.com/p2018049
Atena Sarani, Morteza Khomeiri, Yahya Maghsoudlou, Ali Moayedi, Maryam Ebrahimi, Molecular identification and evaluation of antimicrobial effects of dominant LAB isolated from Tarkhineh and its bacteriocin-like substances on some foodborne microorganisms, JOurnal of Food Microbiology, 2019; 6(3): 47-59. magiran.com/p2018049
آتنا سارانی، علیرضا صادقی، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، علی مویدی، مریم ابراهیمی، "شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 6، شماره 3 (1398): 47-59. magiran.com/p2018049
Atena Sarani, Morteza Khomeiri, Yahya Maghsoudlou, Ali Moayedi, Maryam Ebrahimi, "Molecular identification and evaluation of antimicrobial effects of dominant LAB isolated from Tarkhineh and its bacteriocin-like substances on some foodborne microorganisms", JOurnal of Food Microbiology 6, no.3 (2019): 47-59. magiran.com/p2018049
آتنا سارانی، علیرضا صادقی، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، علی مویدی، مریم ابراهیمی، (1398). 'شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 6(3)، صص.47-59. magiran.com/p2018049
Atena Sarani, Morteza Khomeiri, Yahya Maghsoudlou, Ali Moayedi, Maryam Ebrahimi, (2019). 'Molecular identification and evaluation of antimicrobial effects of dominant LAB isolated from Tarkhineh and its bacteriocin-like substances on some foodborne microorganisms', JOurnal of Food Microbiology, 6(3), pp.47-59. magiran.com/p2018049
آتنا سارانی؛ علیرضا صادقی؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ علی مویدی؛ مریم ابراهیمی. "شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 6 ،3 ، 1398، 47-59. magiran.com/p2018049
Atena Sarani; Morteza Khomeiri; Yahya Maghsoudlou; Ali Moayedi; Maryam Ebrahimi. "Molecular identification and evaluation of antimicrobial effects of dominant LAB isolated from Tarkhineh and its bacteriocin-like substances on some foodborne microorganisms", JOurnal of Food Microbiology, 6, 3, 2019, 47-59. magiran.com/p2018049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال