ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید زین العابدین حسینی، احسان عربیان، رضا قربانی، سولماز عموشاهی، وحیده طهماسبی، محسن صادقیان، (1398). پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ی مکانی (مطالعه ی موردی:حوضه ی آب خیز فریدن)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(4)، 77-89. magiran.com/p2018067
Seyed Zeynalabedin Hosseini , Ehsan Arabian, Reza Ghorbani, Solmaz Amoushahi, Vahideh Tahmasebi, Mohsen Sadeghian, (2019). Landslide risk zoning using Spatial Multi-Criteria Evaluation method (SMCE) (Case study: Fereidan watershed), Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(4), 77-89. magiran.com/p2018067
سید زین العابدین حسینی، احسان عربیان، رضا قربانی، سولماز عموشاهی، وحیده طهماسبی، محسن صادقیان، پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ی مکانی (مطالعه ی موردی:حوضه ی آب خیز فریدن). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(4): 77-89. magiran.com/p2018067
Seyed Zeynalabedin Hosseini , Ehsan Arabian, Reza Ghorbani, Solmaz Amoushahi, Vahideh Tahmasebi, Mohsen Sadeghian, Landslide risk zoning using Spatial Multi-Criteria Evaluation method (SMCE) (Case study: Fereidan watershed), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(4): 77-89. magiran.com/p2018067
سید زین العابدین حسینی، احسان عربیان، رضا قربانی، سولماز عموشاهی، وحیده طهماسبی، محسن صادقیان، "پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ی مکانی (مطالعه ی موردی:حوضه ی آب خیز فریدن)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 4 (1398): 77-89. magiran.com/p2018067
Seyed Zeynalabedin Hosseini , Ehsan Arabian, Reza Ghorbani, Solmaz Amoushahi, Vahideh Tahmasebi, Mohsen Sadeghian, "Landslide risk zoning using Spatial Multi-Criteria Evaluation method (SMCE) (Case study: Fereidan watershed)", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.4 (2019): 77-89. magiran.com/p2018067
سید زین العابدین حسینی، احسان عربیان، رضا قربانی، سولماز عموشاهی، وحیده طهماسبی، محسن صادقیان، (1398). 'پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ی مکانی (مطالعه ی موردی:حوضه ی آب خیز فریدن)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(4)، صص.77-89. magiran.com/p2018067
Seyed Zeynalabedin Hosseini , Ehsan Arabian, Reza Ghorbani, Solmaz Amoushahi, Vahideh Tahmasebi, Mohsen Sadeghian, (2019). 'Landslide risk zoning using Spatial Multi-Criteria Evaluation method (SMCE) (Case study: Fereidan watershed)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(4), pp.77-89. magiran.com/p2018067
سید زین العابدین حسینی؛ احسان عربیان؛ رضا قربانی؛ سولماز عموشاهی؛ وحیده طهماسبی؛ محسن صادقیان. "پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ی مکانی (مطالعه ی موردی:حوضه ی آب خیز فریدن)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،4 ، 1398، 77-89. magiran.com/p2018067
Seyed Zeynalabedin Hosseini ; Ehsan Arabian; Reza Ghorbani; Solmaz Amoushahi; Vahideh Tahmasebi; Mohsen Sadeghian. "Landslide risk zoning using Spatial Multi-Criteria Evaluation method (SMCE) (Case study: Fereidan watershed)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 4, 2019, 77-89. magiran.com/p2018067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال