ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Hasan Bemanian, Saba Arshi, Mohammad Nabavi, Morteza Fallahpour, Mohsen Aarabi, Maryam Karbasi, Vahid Ghobadidana, Mehdi Torabizadeh, Mohammad Reza Honarvar, Seyed Ali Aghapour, (2019). Anaphylactic Reaction to Bee Stings in the Rural Areas of Gorgan City: Iran’s First Epidemiological Study of Hymenoptera-Induced Anaphylaxis, Journal of Pediatrics Review, 7(4), 239-248. magiran.com/p2018089
Mohammad Hasan Bemanian, Saba Arshi, Mohammad Nabavi, Morteza Fallahpour, Mohsen Aarabi, Maryam Karbasi, Vahid Ghobadidana, Mehdi Torabizadeh, Mohammad Reza Honarvar, Seyed Ali Aghapour, Anaphylactic Reaction to Bee Stings in the Rural Areas of Gorgan City: Iran’s First Epidemiological Study of Hymenoptera-Induced Anaphylaxis, Journal of Pediatrics Review, 2019; 7(4): 239-248. magiran.com/p2018089
Mohammad Hasan Bemanian, Saba Arshi, Mohammad Nabavi, Morteza Fallahpour, Mohsen Aarabi, Maryam Karbasi, Vahid Ghobadidana, Mehdi Torabizadeh, Mohammad Reza Honarvar, Seyed Ali Aghapour, "Anaphylactic Reaction to Bee Stings in the Rural Areas of Gorgan City: Iran’s First Epidemiological Study of Hymenoptera-Induced Anaphylaxis", Journal of Pediatrics Review 7, no.4 (2019): 239-248. magiran.com/p2018089
Mohammad Hasan Bemanian, Saba Arshi, Mohammad Nabavi, Morteza Fallahpour, Mohsen Aarabi, Maryam Karbasi, Vahid Ghobadidana, Mehdi Torabizadeh, Mohammad Reza Honarvar, Seyed Ali Aghapour, (2019). 'Anaphylactic Reaction to Bee Stings in the Rural Areas of Gorgan City: Iran’s First Epidemiological Study of Hymenoptera-Induced Anaphylaxis', Journal of Pediatrics Review, 7(4), pp.239-248. magiran.com/p2018089
Mohammad Hasan Bemanian; Saba Arshi; Mohammad Nabavi; Morteza Fallahpour; Mohsen Aarabi; Maryam Karbasi; Vahid Ghobadidana; Mehdi Torabizadeh; Mohammad Reza Honarvar; Seyed Ali Aghapour. "Anaphylactic Reaction to Bee Stings in the Rural Areas of Gorgan City: Iran’s First Epidemiological Study of Hymenoptera-Induced Anaphylaxis", Journal of Pediatrics Review, 7, 4, 2019, 239-248. magiran.com/p2018089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال