ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی، ناصر رضایی، انور مرادی، (1398). بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، 52-69. magiran.com/p2018415
Mehran Maghsoudi , Ebrahim Moghimi, Mojtaba Yamani, Nasser Rezaei, Anvar Moradi, (2019). Geomorphodiversity Investigation of Damavand volcano and its surroundings based on the GmI Index, quantitative geomorphological researches, 8(1), 52-69. magiran.com/p2018415
مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی، ناصر رضایی، انور مرادی، بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI. فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1398؛ 8(1): 52-69. magiran.com/p2018415
Mehran Maghsoudi , Ebrahim Moghimi, Mojtaba Yamani, Nasser Rezaei, Anvar Moradi, Geomorphodiversity Investigation of Damavand volcano and its surroundings based on the GmI Index, quantitative geomorphological researches, 2019; 8(1): 52-69. magiran.com/p2018415
مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی، ناصر رضایی، انور مرادی، "بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 8، شماره 1 (1398): 52-69. magiran.com/p2018415
Mehran Maghsoudi , Ebrahim Moghimi, Mojtaba Yamani, Nasser Rezaei, Anvar Moradi, "Geomorphodiversity Investigation of Damavand volcano and its surroundings based on the GmI Index", quantitative geomorphological researches 8, no.1 (2019): 52-69. magiran.com/p2018415
مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی، ناصر رضایی، انور مرادی، (1398). 'بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، صص.52-69. magiran.com/p2018415
Mehran Maghsoudi , Ebrahim Moghimi, Mojtaba Yamani, Nasser Rezaei, Anvar Moradi, (2019). 'Geomorphodiversity Investigation of Damavand volcano and its surroundings based on the GmI Index', quantitative geomorphological researches, 8(1), pp.52-69. magiran.com/p2018415
مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر رضایی؛ انور مرادی. "بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8 ،1 ، 1398، 52-69. magiran.com/p2018415
Mehran Maghsoudi ; Ebrahim Moghimi; Mojtaba Yamani; Nasser Rezaei; Anvar Moradi. "Geomorphodiversity Investigation of Damavand volcano and its surroundings based on the GmI Index", quantitative geomorphological researches, 8, 1, 2019, 52-69. magiran.com/p2018415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال