ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی عابدینی، احد رنجبری، داود مختاری، (1398). تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی)، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، 70-88. magiran.com/p2018416
Mousa Abedini , Ahad Ranjbari, Davoud Mokhtari, (2019). An analysis of landside risk in the Arasbaran seismic zone using ANP and LR models (Case study of Ghoshdagh-Arasbaran fault zone in the East Azerbaijan), quantitative geomorphological researches, 8(1), 70-88. magiran.com/p2018416
موسی عابدینی، احد رنجبری، داود مختاری، تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی). فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1398؛ 8(1): 70-88. magiran.com/p2018416
Mousa Abedini , Ahad Ranjbari, Davoud Mokhtari, An analysis of landside risk in the Arasbaran seismic zone using ANP and LR models (Case study of Ghoshdagh-Arasbaran fault zone in the East Azerbaijan), quantitative geomorphological researches, 2019; 8(1): 70-88. magiran.com/p2018416
موسی عابدینی، احد رنجبری، داود مختاری، "تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی)"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 8، شماره 1 (1398): 70-88. magiran.com/p2018416
Mousa Abedini , Ahad Ranjbari, Davoud Mokhtari, "An analysis of landside risk in the Arasbaran seismic zone using ANP and LR models (Case study of Ghoshdagh-Arasbaran fault zone in the East Azerbaijan)", quantitative geomorphological researches 8, no.1 (2019): 70-88. magiran.com/p2018416
موسی عابدینی، احد رنجبری، داود مختاری، (1398). 'تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی)'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، صص.70-88. magiran.com/p2018416
Mousa Abedini , Ahad Ranjbari, Davoud Mokhtari, (2019). 'An analysis of landside risk in the Arasbaran seismic zone using ANP and LR models (Case study of Ghoshdagh-Arasbaran fault zone in the East Azerbaijan)', quantitative geomorphological researches, 8(1), pp.70-88. magiran.com/p2018416
موسی عابدینی؛ احد رنجبری؛ داود مختاری. "تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی)". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8 ،1 ، 1398، 70-88. magiran.com/p2018416
Mousa Abedini ; Ahad Ranjbari; Davoud Mokhtari. "An analysis of landside risk in the Arasbaran seismic zone using ANP and LR models (Case study of Ghoshdagh-Arasbaran fault zone in the East Azerbaijan)", quantitative geomorphological researches, 8, 1, 2019, 70-88. magiran.com/p2018416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال