ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فشین هنربخش، علی نیازی، فشین سلطانی، پژمان طهماسبی، (1398). مدل سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز)، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، 105-117. magiran.com/p2018418
Afshin Honarbakhsh , Ali Niazi, Said Soltani, Pejman Tahmasebi, (2019). Modeling the relationship between suspended sediments and hydrological and environmental characteristics of a basin (case study: basin of Dez Dam), quantitative geomorphological researches, 8(1), 105-117. magiran.com/p2018418
فشین هنربخش، علی نیازی، فشین سلطانی، پژمان طهماسبی، مدل سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز). فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1398؛ 8(1): 105-117. magiran.com/p2018418
Afshin Honarbakhsh , Ali Niazi, Said Soltani, Pejman Tahmasebi, Modeling the relationship between suspended sediments and hydrological and environmental characteristics of a basin (case study: basin of Dez Dam), quantitative geomorphological researches, 2019; 8(1): 105-117. magiran.com/p2018418
فشین هنربخش، علی نیازی، فشین سلطانی، پژمان طهماسبی، "مدل سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز)"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 8، شماره 1 (1398): 105-117. magiran.com/p2018418
Afshin Honarbakhsh , Ali Niazi, Said Soltani, Pejman Tahmasebi, "Modeling the relationship between suspended sediments and hydrological and environmental characteristics of a basin (case study: basin of Dez Dam)", quantitative geomorphological researches 8, no.1 (2019): 105-117. magiran.com/p2018418
فشین هنربخش، علی نیازی، فشین سلطانی، پژمان طهماسبی، (1398). 'مدل سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز)'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، صص.105-117. magiran.com/p2018418
Afshin Honarbakhsh , Ali Niazi, Said Soltani, Pejman Tahmasebi, (2019). 'Modeling the relationship between suspended sediments and hydrological and environmental characteristics of a basin (case study: basin of Dez Dam)', quantitative geomorphological researches, 8(1), pp.105-117. magiran.com/p2018418
فشین هنربخش؛ علی نیازی؛ فشین سلطانی؛ پژمان طهماسبی. "مدل سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز)". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8 ،1 ، 1398، 105-117. magiran.com/p2018418
Afshin Honarbakhsh ; Ali Niazi; Said Soltani; Pejman Tahmasebi. "Modeling the relationship between suspended sediments and hydrological and environmental characteristics of a basin (case study: basin of Dez Dam)", quantitative geomorphological researches, 8, 1, 2019, 105-117. magiran.com/p2018418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال