ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام روستائی، داوود مختاری، خلیل ولیزاده کامران، لیلا خدائی قشلاق، (1398). مقایسه روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) و شی گراء (ماشین بردار پشتیبان) در طبقه بندی کاربری اراضی (منطقه اهر - ورزقان)، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، 118-129. magiran.com/p2018419
Shahram Roostaei, Davood Mokhtari, Khalil Valizadeh Kamran, Leila Khodaei Geshlag , (2019). Comparison of Pixel-based Algorithm (maximum liklihood) and Object-based Method (Support Vector Machine) in Classification of Land Use (Ahar-Varzeghan Area), quantitative geomorphological researches, 8(1), 118-129. magiran.com/p2018419
شهرام روستائی، داوود مختاری، خلیل ولیزاده کامران، لیلا خدائی قشلاق، مقایسه روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) و شی گراء (ماشین بردار پشتیبان) در طبقه بندی کاربری اراضی (منطقه اهر - ورزقان). فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1398؛ 8(1): 118-129. magiran.com/p2018419
Shahram Roostaei, Davood Mokhtari, Khalil Valizadeh Kamran, Leila Khodaei Geshlag , Comparison of Pixel-based Algorithm (maximum liklihood) and Object-based Method (Support Vector Machine) in Classification of Land Use (Ahar-Varzeghan Area), quantitative geomorphological researches, 2019; 8(1): 118-129. magiran.com/p2018419
شهرام روستائی، داوود مختاری، خلیل ولیزاده کامران، لیلا خدائی قشلاق، "مقایسه روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) و شی گراء (ماشین بردار پشتیبان) در طبقه بندی کاربری اراضی (منطقه اهر - ورزقان)"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 8، شماره 1 (1398): 118-129. magiran.com/p2018419
Shahram Roostaei, Davood Mokhtari, Khalil Valizadeh Kamran, Leila Khodaei Geshlag , "Comparison of Pixel-based Algorithm (maximum liklihood) and Object-based Method (Support Vector Machine) in Classification of Land Use (Ahar-Varzeghan Area)", quantitative geomorphological researches 8, no.1 (2019): 118-129. magiran.com/p2018419
شهرام روستائی، داوود مختاری، خلیل ولیزاده کامران، لیلا خدائی قشلاق، (1398). 'مقایسه روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) و شی گراء (ماشین بردار پشتیبان) در طبقه بندی کاربری اراضی (منطقه اهر - ورزقان)'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، صص.118-129. magiran.com/p2018419
Shahram Roostaei, Davood Mokhtari, Khalil Valizadeh Kamran, Leila Khodaei Geshlag , (2019). 'Comparison of Pixel-based Algorithm (maximum liklihood) and Object-based Method (Support Vector Machine) in Classification of Land Use (Ahar-Varzeghan Area)', quantitative geomorphological researches, 8(1), pp.118-129. magiran.com/p2018419
شهرام روستائی؛ داوود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران؛ لیلا خدائی قشلاق. "مقایسه روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) و شی گراء (ماشین بردار پشتیبان) در طبقه بندی کاربری اراضی (منطقه اهر - ورزقان)". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8 ،1 ، 1398، 118-129. magiran.com/p2018419
Shahram Roostaei; Davood Mokhtari; Khalil Valizadeh Kamran; Leila Khodaei Geshlag . "Comparison of Pixel-based Algorithm (maximum liklihood) and Object-based Method (Support Vector Machine) in Classification of Land Use (Ahar-Varzeghan Area)", quantitative geomorphological researches, 8, 1, 2019, 118-129. magiran.com/p2018419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال