ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس اسماعیلی، محمد مهد خطیب، حمید نظری، ژان پیر بورگ، ابراهیم غلامی، (1398). دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، 199-216. magiran.com/p2018425
Cyrus Esmaeili , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Jean, Pierre Burg, Ebrahim Gholami, (2019). Deep-seated gravitational slope deformation in the Siahcheshmeh pull-apart basin: along the Gailatu-Siahcheshmeh-Khoy fault, quantitative geomorphological researches, 8(1), 199-216. magiran.com/p2018425
سیروس اسماعیلی، محمد مهد خطیب، حمید نظری، ژان پیر بورگ، ابراهیم غلامی، دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی. فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1398؛ 8(1): 199-216. magiran.com/p2018425
Cyrus Esmaeili , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Jean, Pierre Burg, Ebrahim Gholami, Deep-seated gravitational slope deformation in the Siahcheshmeh pull-apart basin: along the Gailatu-Siahcheshmeh-Khoy fault, quantitative geomorphological researches, 2019; 8(1): 199-216. magiran.com/p2018425
سیروس اسماعیلی، محمد مهد خطیب، حمید نظری، ژان پیر بورگ، ابراهیم غلامی، "دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 8، شماره 1 (1398): 199-216. magiran.com/p2018425
Cyrus Esmaeili , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Jean, Pierre Burg, Ebrahim Gholami, "Deep-seated gravitational slope deformation in the Siahcheshmeh pull-apart basin: along the Gailatu-Siahcheshmeh-Khoy fault", quantitative geomorphological researches 8, no.1 (2019): 199-216. magiran.com/p2018425
سیروس اسماعیلی، محمد مهد خطیب، حمید نظری، ژان پیر بورگ، ابراهیم غلامی، (1398). 'دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8(1)، صص.199-216. magiran.com/p2018425
Cyrus Esmaeili , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Jean, Pierre Burg, Ebrahim Gholami, (2019). 'Deep-seated gravitational slope deformation in the Siahcheshmeh pull-apart basin: along the Gailatu-Siahcheshmeh-Khoy fault', quantitative geomorphological researches, 8(1), pp.199-216. magiran.com/p2018425
سیروس اسماعیلی؛ محمد مهد خطیب؛ حمید نظری؛ ژان پیر بورگ؛ ابراهیم غلامی. "دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 8 ،1 ، 1398، 199-216. magiran.com/p2018425
Cyrus Esmaeili ; Mohammad Mahdi Khatib; Hamid Nazari; Jean; Pierre Burg; Ebrahim Gholami. "Deep-seated gravitational slope deformation in the Siahcheshmeh pull-apart basin: along the Gailatu-Siahcheshmeh-Khoy fault", quantitative geomorphological researches, 8, 1, 2019, 199-216. magiran.com/p2018425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال