ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سروش، حسین ریاحی، (1398). تحلیل عدم قطعیت پارامترهای نفوذ مدل شبیه سازی آبیاری جویچه ای WinSRFR با روش مونت کارلو، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(4)، 991-1007. magiran.com/p2018514
Fatemeh Soroush , Hossien Riahi Madvar, (2019). Uncertainty Analysis of Infiltration Parameters of WinSRFR Furrow Irrigation Simulation Model with Monte Carlo Method, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(4), 991-1007. magiran.com/p2018514
فاطمه سروش، حسین ریاحی، تحلیل عدم قطعیت پارامترهای نفوذ مدل شبیه سازی آبیاری جویچه ای WinSRFR با روش مونت کارلو. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(4): 991-1007. magiran.com/p2018514
Fatemeh Soroush , Hossien Riahi Madvar, Uncertainty Analysis of Infiltration Parameters of WinSRFR Furrow Irrigation Simulation Model with Monte Carlo Method, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 50(4): 991-1007. magiran.com/p2018514
فاطمه سروش، حسین ریاحی، "تحلیل عدم قطعیت پارامترهای نفوذ مدل شبیه سازی آبیاری جویچه ای WinSRFR با روش مونت کارلو"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 4 (1398): 991-1007. magiran.com/p2018514
Fatemeh Soroush , Hossien Riahi Madvar, "Uncertainty Analysis of Infiltration Parameters of WinSRFR Furrow Irrigation Simulation Model with Monte Carlo Method", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.4 (2019): 991-1007. magiran.com/p2018514
فاطمه سروش، حسین ریاحی، (1398). 'تحلیل عدم قطعیت پارامترهای نفوذ مدل شبیه سازی آبیاری جویچه ای WinSRFR با روش مونت کارلو'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(4)، صص.991-1007. magiran.com/p2018514
Fatemeh Soroush , Hossien Riahi Madvar, (2019). 'Uncertainty Analysis of Infiltration Parameters of WinSRFR Furrow Irrigation Simulation Model with Monte Carlo Method', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(4), pp.991-1007. magiran.com/p2018514
فاطمه سروش؛ حسین ریاحی. "تحلیل عدم قطعیت پارامترهای نفوذ مدل شبیه سازی آبیاری جویچه ای WinSRFR با روش مونت کارلو". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،4 ، 1398، 991-1007. magiran.com/p2018514
Fatemeh Soroush ; Hossien Riahi Madvar. "Uncertainty Analysis of Infiltration Parameters of WinSRFR Furrow Irrigation Simulation Model with Monte Carlo Method", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 4, 2019, 991-1007. magiran.com/p2018514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال