ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار مقیمیان، سیدمحسن حسینی، یحیی کوچ، بهروز زارعی، (1398). پویایی مشخصه های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(4)، 1009-1021. magiran.com/p2018515
Negar Moghimian, Mohsen Hosseini , Yahya Kooch, Behroz Zarei, (2019). The dynamics of soil biochemistry and microbiology in various land management of the Western Hyrcanian region, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(4), 1009-1021. magiran.com/p2018515
نگار مقیمیان، سیدمحسن حسینی، یحیی کوچ، بهروز زارعی، پویایی مشخصه های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(4): 1009-1021. magiran.com/p2018515
Negar Moghimian, Mohsen Hosseini , Yahya Kooch, Behroz Zarei, The dynamics of soil biochemistry and microbiology in various land management of the Western Hyrcanian region, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 50(4): 1009-1021. magiran.com/p2018515
نگار مقیمیان، سیدمحسن حسینی، یحیی کوچ، بهروز زارعی، "پویایی مشخصه های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 4 (1398): 1009-1021. magiran.com/p2018515
Negar Moghimian, Mohsen Hosseini , Yahya Kooch, Behroz Zarei, "The dynamics of soil biochemistry and microbiology in various land management of the Western Hyrcanian region", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.4 (2019): 1009-1021. magiran.com/p2018515
نگار مقیمیان، سیدمحسن حسینی، یحیی کوچ، بهروز زارعی، (1398). 'پویایی مشخصه های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(4)، صص.1009-1021. magiran.com/p2018515
Negar Moghimian, Mohsen Hosseini , Yahya Kooch, Behroz Zarei, (2019). 'The dynamics of soil biochemistry and microbiology in various land management of the Western Hyrcanian region', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(4), pp.1009-1021. magiran.com/p2018515
نگار مقیمیان؛ سیدمحسن حسینی؛ یحیی کوچ؛ بهروز زارعی. "پویایی مشخصه های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،4 ، 1398، 1009-1021. magiran.com/p2018515
Negar Moghimian; Mohsen Hosseini ; Yahya Kooch; Behroz Zarei. "The dynamics of soil biochemistry and microbiology in various land management of the Western Hyrcanian region", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 4, 2019, 1009-1021. magiran.com/p2018515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال