ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ایل بیگی، رضا جمور، (1398). بررسی عوامل موثر بر شوری آب در رودخانه قزل اوزن، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5(2)، 125-136. magiran.com/p2018548
Mehdi Eilbeigy , Reza Jamour, (2019). Investigating the Factors Affecting the Salinity of the Ghezelozan River Water, Journal of Environment and Water Engineering, 5(2), 125-136. magiran.com/p2018548
مهدی ایل بیگی، رضا جمور، بررسی عوامل موثر بر شوری آب در رودخانه قزل اوزن. مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1398؛ 5(2): 125-136. magiran.com/p2018548
Mehdi Eilbeigy , Reza Jamour, Investigating the Factors Affecting the Salinity of the Ghezelozan River Water, Journal of Environment and Water Engineering, 2019; 5(2): 125-136. magiran.com/p2018548
مهدی ایل بیگی، رضا جمور، "بررسی عوامل موثر بر شوری آب در رودخانه قزل اوزن"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 5، شماره 2 (1398): 125-136. magiran.com/p2018548
Mehdi Eilbeigy , Reza Jamour, "Investigating the Factors Affecting the Salinity of the Ghezelozan River Water", Journal of Environment and Water Engineering 5, no.2 (2019): 125-136. magiran.com/p2018548
مهدی ایل بیگی، رضا جمور، (1398). 'بررسی عوامل موثر بر شوری آب در رودخانه قزل اوزن'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5(2)، صص.125-136. magiran.com/p2018548
Mehdi Eilbeigy , Reza Jamour, (2019). 'Investigating the Factors Affecting the Salinity of the Ghezelozan River Water', Journal of Environment and Water Engineering, 5(2), pp.125-136. magiran.com/p2018548
مهدی ایل بیگی؛ رضا جمور. "بررسی عوامل موثر بر شوری آب در رودخانه قزل اوزن". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5 ،2 ، 1398، 125-136. magiran.com/p2018548
Mehdi Eilbeigy ; Reza Jamour. "Investigating the Factors Affecting the Salinity of the Ghezelozan River Water", Journal of Environment and Water Engineering, 5, 2, 2019, 125-136. magiran.com/p2018548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال