ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر حلوانی، زهرا بحرالعلومی، علی سرچمی، فاطمه زارع بیدکی، (1398). بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(4)، 1496-1504. magiran.com/p2018595
Niloofar Halvani, Zahra Bahrololoomi, Ali Sarchami, Fatemeh Zarebidoki, (2019). Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 1396, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(4), 1496-1504. magiran.com/p2018595
نیلوفر حلوانی، زهرا بحرالعلومی، علی سرچمی، فاطمه زارع بیدکی، بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(4): 1496-1504. magiran.com/p2018595
Niloofar Halvani, Zahra Bahrololoomi, Ali Sarchami, Fatemeh Zarebidoki, Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 1396, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(4): 1496-1504. magiran.com/p2018595
نیلوفر حلوانی، زهرا بحرالعلومی، علی سرچمی، فاطمه زارع بیدکی، "بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 4 (1398): 1496-1504. magiran.com/p2018595
Niloofar Halvani, Zahra Bahrololoomi, Ali Sarchami, Fatemeh Zarebidoki, "Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 1396", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.4 (2019): 1496-1504. magiran.com/p2018595
نیلوفر حلوانی، زهرا بحرالعلومی، علی سرچمی، فاطمه زارع بیدکی، (1398). 'بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(4)، صص.1496-1504. magiran.com/p2018595
Niloofar Halvani, Zahra Bahrololoomi, Ali Sarchami, Fatemeh Zarebidoki, (2019). 'Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 1396', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(4), pp.1496-1504. magiran.com/p2018595
نیلوفر حلوانی؛ زهرا بحرالعلومی؛ علی سرچمی؛ فاطمه زارع بیدکی. "بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،4 ، 1398، 1496-1504. magiran.com/p2018595
Niloofar Halvani; Zahra Bahrololoomi; Ali Sarchami; Fatemeh Zarebidoki. "Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 1396", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 4, 2019, 1496-1504. magiran.com/p2018595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال