ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله کیانی، علیرضا حاجیونی، فاطمه قلی زاده، فرهاد عباسی، (1398). اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(4)، 1482-1495. magiran.com/p2018607
Jamileh Kiani, Alireza Hajiuni, Fatemeh Gholizadeh, Farhad Abbasi, (2019). Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Hope Therapy on Quality of Life, Life Expectancy and Resiliency in Patients with Thalassemia, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(4), 1482-1495. magiran.com/p2018607
جمیله کیانی، علیرضا حاجیونی، فاطمه قلی زاده، فرهاد عباسی، اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(4): 1482-1495. magiran.com/p2018607
Jamileh Kiani, Alireza Hajiuni, Fatemeh Gholizadeh, Farhad Abbasi, Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Hope Therapy on Quality of Life, Life Expectancy and Resiliency in Patients with Thalassemia, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(4): 1482-1495. magiran.com/p2018607
جمیله کیانی، علیرضا حاجیونی، فاطمه قلی زاده، فرهاد عباسی، "اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 4 (1398): 1482-1495. magiran.com/p2018607
Jamileh Kiani, Alireza Hajiuni, Fatemeh Gholizadeh, Farhad Abbasi, "Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Hope Therapy on Quality of Life, Life Expectancy and Resiliency in Patients with Thalassemia", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.4 (2019): 1482-1495. magiran.com/p2018607
جمیله کیانی، علیرضا حاجیونی، فاطمه قلی زاده، فرهاد عباسی، (1398). 'اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(4)، صص.1482-1495. magiran.com/p2018607
Jamileh Kiani, Alireza Hajiuni, Fatemeh Gholizadeh, Farhad Abbasi, (2019). 'Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Hope Therapy on Quality of Life, Life Expectancy and Resiliency in Patients with Thalassemia', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(4), pp.1482-1495. magiran.com/p2018607
جمیله کیانی؛ علیرضا حاجیونی؛ فاطمه قلی زاده؛ فرهاد عباسی. "اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری و امید درمانی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و تاب آوری بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،4 ، 1398، 1482-1495. magiran.com/p2018607
Jamileh Kiani; Alireza Hajiuni; Fatemeh Gholizadeh; Farhad Abbasi. "Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Hope Therapy on Quality of Life, Life Expectancy and Resiliency in Patients with Thalassemia", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 4, 2019, 1482-1495. magiran.com/p2018607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال