ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قربانی، فاطمه شوکتی گورابی، امین قربانی، (1398). بررسی تاثیر استفاده از رنگ پلی اورتان بروی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس، عمران و پروژه، 1(3)، 39-56. magiran.com/p2018824
Ali Ghorbani , Fatemeh Shokati Gourabi, Amin Ghorbani, (2019). Evaluation of the effect of polyurethane paint on mechanical properties and durability of self-compacting concrete containing methaacolene and microsilica, Civil and Project Journal, 1(3), 39-56. magiran.com/p2018824
علی قربانی، فاطمه شوکتی گورابی، امین قربانی، بررسی تاثیر استفاده از رنگ پلی اورتان بروی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس. عمران و پروژه، 1398؛ 1(3): 39-56. magiran.com/p2018824
Ali Ghorbani , Fatemeh Shokati Gourabi, Amin Ghorbani, Evaluation of the effect of polyurethane paint on mechanical properties and durability of self-compacting concrete containing methaacolene and microsilica, Civil and Project Journal, 2019; 1(3): 39-56. magiran.com/p2018824
علی قربانی، فاطمه شوکتی گورابی، امین قربانی، "بررسی تاثیر استفاده از رنگ پلی اورتان بروی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس"، عمران و پروژه 1، شماره 3 (1398): 39-56. magiran.com/p2018824
Ali Ghorbani , Fatemeh Shokati Gourabi, Amin Ghorbani, "Evaluation of the effect of polyurethane paint on mechanical properties and durability of self-compacting concrete containing methaacolene and microsilica", Civil and Project Journal 1, no.3 (2019): 39-56. magiran.com/p2018824
علی قربانی، فاطمه شوکتی گورابی، امین قربانی، (1398). 'بررسی تاثیر استفاده از رنگ پلی اورتان بروی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس'، عمران و پروژه، 1(3)، صص.39-56. magiran.com/p2018824
Ali Ghorbani , Fatemeh Shokati Gourabi, Amin Ghorbani, (2019). 'Evaluation of the effect of polyurethane paint on mechanical properties and durability of self-compacting concrete containing methaacolene and microsilica', Civil and Project Journal, 1(3), pp.39-56. magiran.com/p2018824
علی قربانی؛ فاطمه شوکتی گورابی؛ امین قربانی. "بررسی تاثیر استفاده از رنگ پلی اورتان بروی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس". عمران و پروژه، 1 ،3 ، 1398، 39-56. magiran.com/p2018824
Ali Ghorbani ; Fatemeh Shokati Gourabi; Amin Ghorbani. "Evaluation of the effect of polyurethane paint on mechanical properties and durability of self-compacting concrete containing methaacolene and microsilica", Civil and Project Journal, 1, 3, 2019, 39-56. magiran.com/p2018824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال