ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده، افشین محبی، پیمان یاری، سید پوریا فاضلی، (1398). بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه های عمرانی کشور، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3(2)، 123-133. magiran.com/p2018885
Ehsan Asivandzadeh, Zeynab Jamalizadeh, Afshin MOHEBI, Peyman YARI, Seyyed Poorya FAZELI, (2019). Evaluating the Noise Exposure Rate and the Relationship between Job Stress and Sleep Disturbance in Workers of one of the Iranian Construction Industry, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3(2), 123-133. magiran.com/p2018885
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده، افشین محبی، پیمان یاری، سید پوریا فاضلی، بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه های عمرانی کشور. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1398؛ 3(2): 123-133. magiran.com/p2018885
Ehsan Asivandzadeh, Zeynab Jamalizadeh, Afshin MOHEBI, Peyman YARI, Seyyed Poorya FAZELI, Evaluating the Noise Exposure Rate and the Relationship between Job Stress and Sleep Disturbance in Workers of one of the Iranian Construction Industry, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2019; 3(2): 123-133. magiran.com/p2018885
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده، افشین محبی، پیمان یاری، سید پوریا فاضلی، "بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه های عمرانی کشور"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 3، شماره 2 (1398): 123-133. magiran.com/p2018885
Ehsan Asivandzadeh, Zeynab Jamalizadeh, Afshin MOHEBI, Peyman YARI, Seyyed Poorya FAZELI, "Evaluating the Noise Exposure Rate and the Relationship between Job Stress and Sleep Disturbance in Workers of one of the Iranian Construction Industry", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 3, no.2 (2019): 123-133. magiran.com/p2018885
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده، افشین محبی، پیمان یاری، سید پوریا فاضلی، (1398). 'بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه های عمرانی کشور'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3(2)، صص.123-133. magiran.com/p2018885
Ehsan Asivandzadeh, Zeynab Jamalizadeh, Afshin MOHEBI, Peyman YARI, Seyyed Poorya FAZELI, (2019). 'Evaluating the Noise Exposure Rate and the Relationship between Job Stress and Sleep Disturbance in Workers of one of the Iranian Construction Industry', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3(2), pp.123-133. magiran.com/p2018885
احسان آسیوندزاده؛ زینب جمالی زاده؛ افشین محبی؛ پیمان یاری؛ سید پوریا فاضلی. "بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه های عمرانی کشور". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3 ،2 ، 1398، 123-133. magiran.com/p2018885
Ehsan Asivandzadeh; Zeynab Jamalizadeh; Afshin MOHEBI; Peyman YARI; Seyyed Poorya FAZELI. "Evaluating the Noise Exposure Rate and the Relationship between Job Stress and Sleep Disturbance in Workers of one of the Iranian Construction Industry", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3, 2, 2019, 123-133. magiran.com/p2018885
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال