ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمن پناهی، امجد عزیز زاده، عزفان جوانمردی، روژین سلیمان زاده، مسعود مرادی، امید زارعی ورو، حمزه مولوی پور، ناصح قادری ، (1398). فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395، فصلنامه بهداشت در عرصه، 7(1)، 18-25. magiran.com/p2018927
Rahman Panahi, Amjad Aziz Zadeh, Erfan Javanmardi, Rozhin Soleymanzadeh, Masoud Moradi, Omid Zarei Varo, Hamzeh Molavipour, Naseh Ghaderi , (2019). Prevalence of early childhood dental caries and some related factors among 3-6 year-old children in Marivan - 2016, Journal of Health in the Field, 7(1), 18-25. magiran.com/p2018927
رحمن پناهی، امجد عزیز زاده، عزفان جوانمردی، روژین سلیمان زاده، مسعود مرادی، امید زارعی ورو، حمزه مولوی پور، ناصح قادری ، فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395. فصلنامه بهداشت در عرصه، 1398؛ 7(1): 18-25. magiran.com/p2018927
Rahman Panahi, Amjad Aziz Zadeh, Erfan Javanmardi, Rozhin Soleymanzadeh, Masoud Moradi, Omid Zarei Varo, Hamzeh Molavipour, Naseh Ghaderi , Prevalence of early childhood dental caries and some related factors among 3-6 year-old children in Marivan - 2016, Journal of Health in the Field, 2019; 7(1): 18-25. magiran.com/p2018927
رحمن پناهی، امجد عزیز زاده، عزفان جوانمردی، روژین سلیمان زاده، مسعود مرادی، امید زارعی ورو، حمزه مولوی پور، ناصح قادری ، "فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395"، فصلنامه بهداشت در عرصه 7، شماره 1 (1398): 18-25. magiran.com/p2018927
Rahman Panahi, Amjad Aziz Zadeh, Erfan Javanmardi, Rozhin Soleymanzadeh, Masoud Moradi, Omid Zarei Varo, Hamzeh Molavipour, Naseh Ghaderi , "Prevalence of early childhood dental caries and some related factors among 3-6 year-old children in Marivan - 2016", Journal of Health in the Field 7, no.1 (2019): 18-25. magiran.com/p2018927
رحمن پناهی، امجد عزیز زاده، عزفان جوانمردی، روژین سلیمان زاده، مسعود مرادی، امید زارعی ورو، حمزه مولوی پور، ناصح قادری ، (1398). 'فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395'، فصلنامه بهداشت در عرصه، 7(1)، صص.18-25. magiran.com/p2018927
Rahman Panahi, Amjad Aziz Zadeh, Erfan Javanmardi, Rozhin Soleymanzadeh, Masoud Moradi, Omid Zarei Varo, Hamzeh Molavipour, Naseh Ghaderi , (2019). 'Prevalence of early childhood dental caries and some related factors among 3-6 year-old children in Marivan - 2016', Journal of Health in the Field, 7(1), pp.18-25. magiran.com/p2018927
رحمن پناهی؛ امجد عزیز زاده؛ عزفان جوانمردی؛ روژین سلیمان زاده؛ مسعود مرادی؛ امید زارعی ورو؛ حمزه مولوی پور؛ ناصح قادری . "فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395". فصلنامه بهداشت در عرصه، 7 ،1 ، 1398، 18-25. magiran.com/p2018927
Rahman Panahi; Amjad Aziz Zadeh; Erfan Javanmardi; Rozhin Soleymanzadeh; Masoud Moradi; Omid Zarei Varo; Hamzeh Molavipour; Naseh Ghaderi . "Prevalence of early childhood dental caries and some related factors among 3-6 year-old children in Marivan - 2016", Journal of Health in the Field, 7, 1, 2019, 18-25. magiran.com/p2018927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال